Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Obrabotka na podatocite (makedonski)". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет Св. Климент Охридски
Методологија на научно истраживачка работа
СЕМИНАРСКА РАБОТА
Тема: Обработка на податоците
Професор:
Студент:
Лилјана Баткоска
Охрид, 2010
1. Обработка на податоците 3
1.1 Редактирање 3
Потполност
Точност
Енообразност
1.2 Кодирање 5
1.3. Табелирање 7
2. Анализа, интерпретација, презентација 8
2.1. Интерпретација на поврзаноста 9
2.2 Изнесување на резутетите 11
"Препорака на Обединетите нации - Општ опис на анкетата 12
Планирање на анкетата
Кадар и опрема
Статистичка анализа и пресметковната постапка 15
Трошци на анализата 16
Точност на анкетата 17
Заклучок 19
Литература 20
1. Обработка на податоците
Теренскиот дел на анкетата е само дел од работата која треба да се заврши. После него почнува обработката на податоците. Обработката на податоците е висококвалифукуваниот дел на работа. Прашалниците треба да се обработат на начин кој овазможува манипулирање со материјалот до које е дојдено во текот на истражувањето. Тоа може да се постигне само ако се намали бројот на деталите со кои се манипулира. Во делот на обработката каде треба да се прави статистичка анализа материјалот треба да се сумира во табели и статистички обработи за да дојдат до израз неговите главни особини. На крајот треба да се презентираат резултатите од истразувањето во извештај. Иако се работи за операции кои се поврзани и се изведуваат скоро исовремено корисно е секоја од тие операции да се разгледа одделно. Се работи за три операции:
Редактирање
Кодирање
Табелирање
1.1 Редактирање
Редатирањето е рутинска работа која бара големо внимание. Редатирањето е верјатно најдосадниот дел на оваа работа, која е спора, неитересна и постојано се повторува. Проверката во секој случај мора да биде извршена. И најдобрите анкетари меже да згрешат, да пропуштат да постават некое прашање или да забележат некој одговор. Посебно редактирањето мора да се изврши во случаите кога "теренците" оние кои што на терен ги собираат податоците, се неискусни. Пред да се почне со кодирањето на прашалниците мора да се провери дали тие се потполни, прецизни и енообразни.
1.1.1 Потполност
Прво што треба да се провери е дали на секое поставено прашање има одговор. Ако анкетарот заборавил да го постави прашањето или заборавил да го забелижи одговорот треба да се види дали е можно врз основа на другите одговори да се дојде до заклучкот за тоа каков би требало да биде испутениот одговор и на тој начин да се пополни празнината уште во фазата на редактирањето.
Во некои случаи анкетарот може и по сеќавање да ја пополни нестанатата празнина. На пример, ако заборавил да забели во каков стан живее испитаникот, може тај податок да го собере покасно, итн. Само кога навистина се работи за неопходен податок може да се
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta