Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dvojno knjigovodstvo". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK
SEMINARSKI RAD
Predmet: MENADŽMENT RAČUNOVODSTVA
DVOJNO KNJIGOVODSTVO
Čačak, mart, 2009. godina
S a d r ž a j
I UVOD 3 1. DVOJNO KNJIGOVODSTVO-POJAM 4 1.1. Podela dvojnog knjigovostva 4 1.2. Poslovne knjige 5 1.2.1. Dnevnik - hronološko beleženje poslovnih promena 5 1.2.2. Pomoćne knjige 7 1.2.3. Probni bilans i zaključni list 8 2. PRIBAVLJANJE KAPITALA 9 2.1. Knjigovodstveno obuhvatanje sopstvenog kapitala 9 2.2. 0baveze po osnovu obveznica 11 3. KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE NABAVKE TRGOVINSKE ROBE 13 I I ZAKLJUČAK 17 I I I LITERATURA 18
I UVOD
Neki od novih naučnih pravaca (teorija sistema, kibernetika) došli su do shvatanja da čovek živi u sistemima i da celokupnost njegovog stvaralačkog rada, materijalne, tehničke i misaone prirode predstavlja sistem. Testera je, recimo, sistem sečiva i držača kojim se pojačava snaga ljudskih mišića; mašina bilo koje vrste je sistem poluga, zupčanika i transmisija koje umnožavaju radni potencijal čoveka itd.
Isto tako, svaka umna tvorevina čoveka predstavlja sistem; govor je sistem izražavanja i sporazumevanja nomenklatura materijala je sistem obeležavanja i grupisanja materijala po nekom kriterijumu; šahovska igra je sistem raspoređivanja i povlačenja; knjigovodstvo je sistem evidentiranja poslovnih promena itd.
Očigledno je da koncept sistema prezentiran sa ovako širokom osnovom prekriva ceo život čoveka, obuhvatajući kako njegovu prošlost i sadašnjost, tako i njegovu budućnost, "sve pojave u prirodi i sve manifestacije tih pojava".
Lako se može zapaziti da objašnjavajući pojam sistema obuhvatamo sve ono što nas na ovom svetu okružuje, pa i nas same. Kada ovo kažemo, ne mislimo samo na materijalni svet, već i na sve ono što je čovek svtorio počev od azbuke, pa do vasionskog broda. Sistem je dakle sve: od atoma do vasione, od jedne misli do celovite ideje. Sve ovo što je prethodno rešeno ima za cilj da našu pažnju usmeri ka posmatranju preduzeća kao sistema.
Ako preduzeće gledamo iz tog ugla, možemo reći da je to složeni, dinamički sistem, sastavljen iz više podsistema konstituisanih prema podeli zadataka - funkcija koje nisu ništa dmgo do ekonomsko-tehnički odraz jedinstvenog integralnog radnog procesa. Jedan od tih elemenata-podsistema računovdstva je i knjigovodstvena evidencija, ali je ona istovremeno i sistem za sebe.
Izdvajajući je kao poseban sistem, moramo je razčlaniti na delove, na elemente, da bismo utvrdili ne samo značaj svakog dela posebno, već i njihove međusobne odnose kako bismo otkrili zakonomernosti na kojima takav sistem počiva i funkcioniše.
DVOJNO KNJIGOVODSTVO-POJAM
Knjigovodstvo kao sistem je ideja, koncepcija, misaona konstmkcija čija suština leži u osnovnoj zakonitosti da se sredstva kojima se preduzeće služi posmatraju. Inventarisanje se ne obavlja samo krajem godine.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta