Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dokumenta u vezi sa nabavkom i trošenjem materijala". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK
SEMINARSKI RAD
Predmet: MENADŽMENT RAČUNOVODSTVA
DOKUMENTA U VEZI SA NABAVKOM
I TROŠENJEM MATERIJALA
Čačak, maj, 2009. godina
S a d r ž a j
I UVOD 2 1. KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE NABAVKE MATERIJALA 2 1.1. Evidencija o materijalu 5 1.2. Narudžbenica 7 1.3. Radni nalog 8 1.4. Sastavnica 9 1.5. Povratnica 10 1.6. Trebovanje materijala 10 1.7. Propratnica 10 1.8. Predajnica 11 2. KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE TROŠKOVA MATERIJALA 11 2.1. Metode obračuna utroška materijala po stvarnim nabavnim cenama 11 2.2. Obračun utroška materijala po planskim nabavnim cenama 15 I I ZAKLJUČAK 16 I I I LITERATURA 17
I UVOD
Tri osnovna faktora, tj. sredstva za rad, predmeti rada i ljudski rad, učestvuju u svakom proizvodnom procesu, koji, nije ništa drugo do svesna ljudska aktivnost sračunata na dobijanje novih upotrebnih vrednosti – proizvedenih učinaka (proizvoda i usluga). Da bi se dobio određeni proizvod potrebno je, u prvom redu, utrošiti određene sirovine i materijale, zatim, neophodno je delimično istrošiti određena sredstva za rad, potom, potrebno je utrošiti i određenu količinu živog rada radnika u naposrednoj proizvodnji i, napokon, neophodno je koristiti i odgovarajuće strane usluge. Saglasno navedenom, troškovi jednog proizvodnog procesa, kao novčani izraz svih pomenutih trošenja, sastoje se iz: troškova materijala, troškova sitnog inventara, ambalaže i auto-guma, troškova osnovnih sredstava (amortizacije), troškova usluga i troškova radne snage. Navedena konstatacija indicira na činjenicu da proizvodnja nije ništa drugo do proces celishodnog "uništavanja" postojeće vrednosti, s jedne strane, i stvaranja nove, veće vrednosti, s druge strane. Ova konstatacija odnosi se, kako na proizvodnju učinaka materijalne prirode, tako isto i na proizvodnju učinaka nematerijalne prirode (odnosno raznih oblika proizvodnih usluga). U ovom seminarskom radu ću pokušati da Vam pojasnim dokumentaciju i evidenciju u vezi sa nabavkom i trošenjem materijala.
1. KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE NABAVKE MATERIJALA
Nakon pribavljanja osnovnih sredstava, sledeći formulu proširene reprodukcije, pristupa se nabavci materijala, koji, u najširem smislu reči, obuhvata: sirovine, osnovni materijal, pomoćni materijal (proizvodni i režijski), gorivo, poluproizvode (u slučaju kada su namenjeni daljoj preradi), sitan inventar, ambalaža i auto-gume. Sirovine i osnovni materijal čine osnovnu supstancu, tj. sadržaj novih proizvoda. Razlikuju se po tome, što sirovine predstavljaju produkte ekstraktivnih delatnosti (rudarstva i poljoprivrede), a osnovni materijal predstavlja proizvode prerađivačke industrije (koji se dalje prerađuju za proizvodnju finalnih proizvoda). Pomoćni materijal karakterističan je po tome što ne ulazi u supstancu novog proizvoda, već ima funkciju da doprinese što uspešnijoj produkciji novog proizvoda s gledišta konačnog oblika, kvaliteta, i sl. Tako, na primer, u industriji tekstila u pomoćni materijal ubrajaju se: boje, sredstva za apreturu, i sl; u industriji nameštaja: lepak, lak, firnajs; u industriji kože: razne kiseline, boje i lakovi, i sl. Gorivo, takođe, ne ulazi svojom supstancom u novi proizvod. Osnovne funkcije su mu: sprovođenje i održavanje proizvodnog procesa, dobijanje energije, zagrevanje prostorija, i sl. Sitan inventar, zbog svoje male vrednosti i kratkog roka trajanja (do godine dana), vodi se u knjigovodstvu kao obrtno sredstvo. Tako, na primer, među važnije delove sitnog inventara mogu se svrstati: razni alati, kalupi, modeli, zaštitna odela i naočari, i sl. Osnovna funkcija ambalaže sastoji se u: zaštiti proizvoda i materijala od fizičkih i mehaničkih uticaja, njihovom držanju, lagerovanju, transportovanju, i sl. Ambalaža se može podeliti na više načina, međutim, s gledišta knjigovodstva, najvažnija je podela na odvojivu i neodvojivu ambalažu. Odvojiva ambalaža se upotrebljava za čuvanje i transport robe i materijala, a može se više puta upotrebljavati, bilo za istu robu i materijal, bilo za neku drugu vrstu robe i, materijala). Ova vrsta ambalaže ima, dakle, karakter povratne ambalaže, a čine je, na primer, džakovi, sanduci, palete, burad, i sl. Neodvojiva ambalaža je ona koja čini sastavni, tj. neodvojivi deo novog proizvoda, te se kao takva tretira kao i sam proizvod (na primer, limene konzerve, kartonske kutije za deterdžente, tegle za slatko, tube za pastu za zube, i sl). U proizvodnim preduzećima ovakva ambalaža smatra se kao reprodukcioni materijal i ubraja se u materijal za izradu. Ona, dakle, ima karakter nepovratne ambalaže.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta