Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automatizacija poštanskog poslovanja". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


3. AUTOMATIZACIJA
Opšta automatizacija poslovanja obuhvata i uslužne poštanske jedinice koje osnovne usluge pružaju na svojim šalterima. Savremeno automatizovano šaltersko poslovanje podrazumeva organizaciju rada koja omogućuje da se na istom radnom mestu osigurava istovremena podrška: - šalterskom poslovanju, - pozadinskom radu i - masovnom unošenju podataka u on-line i u off-line načinu rada. U pošti 23001, Zrenjanin izvršen je relativno visok stepen automatizacije. Automatizacija šalterskog poslovanja je podržana i realizovana u više vidova: • Automatizovano je celokupno šaltersko poslovanje, što znači da su automatizovane sve usluge na specijalizovanim šalterima, • Automatizovan je univerzalni šalter, • Obezbeñen je pozadinski rad za sve šalterske transakcije i • Ostvarene su komunikacije automatizovanog šalterskog sistema u hijerarhijskoj strukturi poštanskog informacionog sistema (PIS-a) Šalterska radna mesta su savremena i opremljena specijalizovanom računarskom i programskom opremom, čije su bitne karakteristike: - kapacitivne mogućnosti obavljanja svih zahteva korisnika i - mogućnost razmene podataka u hijerarhijskoj računarskoj mreži PIS-a. Sa stanovišta zahteva za dostupnost poštanske mreže u oblasti šalterskog poslovanja i korišćenja aktivnosti na šalterima, automatizacija šalterskog poslovanja u osnovi ima dva osnovna cilja: - skraćenje vremena čekanja na šalterima, - automatsko prenošenje i čuvanje podataka sa šaltera za korišćenje u poslovanju i podršci odlučivanju u poslovnom sistemu, u sklopu realizacije poslovnih komunikacija i poslovnih procesa u sistemu informatizacije PTT sistema. Specifičnost šalterskog poslovanja, usled raznovrsnih zahteva, sa stanovišta sprovoñenja automatizacije podrazumeva: - primenu specijalizovanih ureñaja ( mašina i tehničkih sistema) koje sprovode njihov rad i - razvoj programskih ( softverskih) celina za funkcionalnu podršku radu na šalterima.
Osnovne poštanske usluge koje su automatizovane u pošti 23001 Zrenjanin su: - automatsko izdavanje uplatno-isplatnog broja dokumenata, - automatsko obračunavanje poštarine, - automatske prijave po vrstama posla, - automatsko izračunavanje iznosa za naplatu, odnosno isplatu od korisnika sa jednim, a naročito sa više dokumenata, - automatske prijave poštanskih prihoda. - automatsko voñenje i štampanja dnevnika za komitente i brzo zaključivanje jedne smene ili celog radnog dana u pošti i - automatsko žigosanje dokumenata. Automatizovani poslovi novčanog šalterskog poslovanja sadržani su u: - dinarskoj štednji i dinarskim depozitima, - deviznoj štednji i deviznim depozitima, - tekućim računima poštanske štedionice, - žiro računima, - menjačkim poslovima, - uputnička služba, - usluge za poslovne banke, - komunalne usluge, - ostale usluge.
3.1 PostNet
Veliki korak ka uvoñenju automatizacije "Zrenjanin" je uvoñenje PostNeta. u RJ PTT saobraćaja 23101
PostNet predstavlja savremenu računarsku mrežu koja treba da poveže sve jedinice poštanske mreže na teritoriji Republike Srbije. To je osnova za jedinstveni informacioni sistem Pošte. PostNet predstavlja investiciju za budućnost pošte kao preduzeća, jer treba da obezbedi: tehnološko osposobljavanje poštanskog sistema, revitalizaciju postojećih tehnologija, operativno upravljanje poštanskim sistemom i poslovno upravljanje. Od uspešne realizacije PostNeta u velikoj meri zavisi razvoj konkurentskih karakteristika pošte i njen opstanak na savremenom tržištu. Ovim projektom su obuhvaćene sledeće oblasti: transakcije posredničkog tipa (platni promet, poštanska štedionica, komunalne organizacije...), podrška i dopuna poštanskim uslugama (praćenje poštanskih pošiljaka, osiguranje pošiljka...), operativno poslovanje poštanske mreže (evidencije, raspored radnog vremena...) i ukupno poslovanje poštanskog sistema. Ona je privatna mreža – intranet, zasnovana na istim principima kao i Internet (korišćenje: TCP/IP protokola, klijent-server arhitekture i Internet servisa). PostNet mreža je projektovana tako da omogućava: - nadzor i upravljanje celokupnom PostNet mrežom iz jednog centra, - definisanje prava korisnika koji pristupaju PostNet mreži, - mogućnost direktne komunikacije dva računara u PostNet mreži bez obzira na eventualno različite hijerarhijske nivoe kojima oni pripadaju, - povezivanje LANova svih jedinica poštanske mreže u jedinstvenu PostNet mrežu, - jednostavno proširivanje postojećih LANova dodavanjem novih računara, - jednostavno proširivanje PostNet mreže dodavanjem novih LANova, - povezivanje PostNet mreže sa drugim računarskim mrežama ( mrežama komitenata...), - pristup Internetu sa svakog računara iz Postnet mreže, - pristup sa Interneta javnom delu Postnet mreže (www, ftp i e-mail serveru)...
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta