Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Globalni sistem za mobilnu komunikaciju". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
SEMINARSKI RAD
Predmet: KOMUNIKACIONI SISTEMI
TEMA:
GLOBALNI SISTEM ZA MOBILNU KOMUNIKACIJU
Sadrzaj:
UVOD ............................................................................... 3
1. Kroz istoriju .................................................................. 4
1.2. Razvoj GSM mreže ................................................... 5
2. Arhitektura GSM mreže ............................................. 5
2.1. Mobilna stanica ........................................................... 7
2.2. Bazna stanica (BSS) .................................................... 7
2.3. Mrežni podsistem ........................................................ 7
3. Višestruki pristup i stuktura kanala ............................. 8
4. Kodiranje govora .............................................................9
5. Potrošnja energije ............................................................10
6.Komunikacijske procedure kod
dolaznih i odlaznih poziva ................................................10
Literatura .............................................................................11

Uvod
Od sredine XX veka su se širom sveta vršili eksperimenti na polju uvođenja komercijalne mobilne telefonije i civilnih bežičnih komunikacija uopšte. Prvi takvi sistemi, koji su za prenos govora koristili analogne tehnike modulacije (po pravilu uskopojasnu FM modulaciju), pušteni su u rad na teritoriji SAD. Tom prilikom su usvojena određena pravila koja se odnose na sve, pa i savremene komercijalne mobilne sisteme, poput onih o podeli teritorije na manje celine (tzv. “ćelije”), neophodnosti posredovanja baznih stanica prilikom komunikacije između pojedinačnih korisnika itd. Komutacija razgovora se u analognim sistemima prirodno vršila po principu komutacije kanala. Ovakvi sistemi se označavaju kao “mobilni sistemi prve generacije“ ili 1G. Kvalitet prenetog govora po pravilu nije bio zadovoljavajući, korisnička oprema je bila vrlo skupa, a istovremeno resursi ovakvih sistema u smislu maksimalnog broja korisnika su bili vrlo ograničeni, tako da je “komunikacija u pokretu” bila privilegija najbogatijeg sloja zapadnog društva. Do osamdesetih godina prošlog veka su razrađene vrlo efikasne i pouzdane tehnike za bežični prenos digitalnih podataka poput tehnika digitalne modulacije signala, algoritama za prevenciju i korekciju grešaka, novih metoda multipleksiranja, novih arhitektura radio primopredajnika itd. Prvi digitalni standard za mobilnu telefoniju koji je usvojen na celoj teritoriji Evrope nosi naziv GSM, dok se u Severnoj i Južnoj Americi koristi modifikovani GS M (na 1900MHz) i dva različita sistema koja se često označavaju kao PCS/PDC (ili TDMA) i C DMA.
1. Kroz istoriju
GSM - Global Sistem for Mobile communications (globalni sistem za mobilne komunikacije) je sistem koji je počeo sa svojim razvojem početkom 80-ih godina. U tome su prednjačile skandinavske zemlje, Velika Britanija, Francuska i Nemačka. Svaka zemlja je posebno razvijala svoj sistem što je kao posledicu imalo to da je svaki sistem bio nekompatibilan sa ostalima. 1982. godine formirana je grupa Groupe Special Mobile čiji je zadatak bio da organizuje kvalitetan i jeftin mobilni sistem.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta