Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistika u međunarodnom marketingu". Rad ima 35 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Увод Проблематика логистике
"Логистика је процес којим се људски напор и одговарајући извори усмеравају ка циљу стратегије и подржавању трупа на бојишту."
Логистика прекрива низ пословних активности усмерених на одвијање процеса физичких токова сировина и репроматеријала од изворишта до места прераде готових производа,као и токове готових производа до крајњих потрошача. У питању су, пре свега, активности транспорта, складиштења, држања залиха, манипулација са робом, паковања итд. Ове активности су неизбежан предуслов одвијанја дистрибутивних и производних процеса репродукције производа у робној привреди. У савременим условима, које карактеришу процеси глобализације светске привреде, брзог развоја и примене нових технологија и информатике, обим логистичких активности, које подржавају дистрибуцију огромног асортимана и количине производа на све веће удаљености, континуелно и динамично се повећава. Паралелно са тим нарастају привредни и пословни ресурси (материјално технички, финансиски, људски) ангажовани на обављању ових активности, као и трошкови обављања логистичких послова на микро и макро нивоу. Ти трошкови, почетком 21. века већ достижу ниво око 4 билиона долара односно око 15% сбетског бруто друштвеног производа. И у апсолутном и у релативном смислу логистика данас представља изузетно значајан део свеукупног светског бизниса. (табеле 1, 2) Ефективност и ефикасност обављања логистичких активности битно опредељује конкурентност и профитабилност пословања свих привредних субјеката, посебно произвођача и дистрибутера производа. Ефикасност и ефективност се не могу обезбедити без великих напора усмерених на квалитетно управљање логистичким активностима и процесима. Управљање тим активностима и процесима је дуго, све до 60-тих година 20. века било занемаривано, да би последњих 20-так
1
година, управо разлози конкурентности и профитабилности, логистику избацило у најбитније домене управљања пословањем фирми. Како са практичног тако и са теориског аспекта управљање логистиком је данас насушна практична потреба, али и велики изазов за теорискометодолошка истраживања. Управљање логитиком је веома комплексно питање, које захтева интердисциплинарни приступ. Табела 1. Учешће логистичких трошкова у ДБП-у
ГОДИНА 1971 1978 1990 1994 1999 АПСОЛУТАН ИЗНОС (милијарде долара) 230 400 600 660 920 РЕЛАТИВНО УЧЕШЋЕ (у %) 26 20 11 9,8 9,9
Табела 2. Висина и учешће трошкова логистике у ДБП-у Британије 1976 1986 Трошкови залиха 9.955.000.000₤ 21.896.000.000₤
Трошкови складиштења и манипу. 11.448.000.000₤ 25.179.000.000₤ Трошкови транспорта 9.940.000.000₤ 25.478.000.000₤ Укупно трошкови логистике 31.343.000.000₤ 72.553.000.000₤ Бруто национални производ 113.790.000.000₤ 319.089.000.000₤ % учешћа трошкова залиха 8,7% 6,7% % учешћа трошкова складиштења 10,1% 7,9% % учешћа трошкова транспорта 8,7% 8,1% % учешћа трошкова логистике 27,5% 22,7%
2
Дефинисање маркетинг логистике
Маркетинг логистика (физичка дистрибуција) је ужи појам од дистрибуције и обухвата активности физичког покретања производа од произвођача до потрошача односно корисника. У продаји робе разликују се комерцијална активност где спада закључивање уговора о купопродаји и активности физичке дистрибуције које следе комерцијалне активности и обухватају активности физичког превоза робе од произвођача до потрошача и корисника. Мора се посматрати као део укупне активности предузећа које је маркетинг оријентисано. Према Лејзеру подсистем логистике има две важне компоненте: укупни систем транспорта и укупни систем складиштења. Логистика у предузећу је првенствено оријентисана на кретење и стокирање производа и снабдевање. Бави се изузетно и кретањем људи. Сматра се да пословна логистика обухвата све активности које омогућавају кретање производа и координацију понуде и тражње укључујући дотур производа на време и место које одговара потрошачу односно кориснику. Тражња се идентификује на основу налога и информација истраживања тржишта. За логистику су потрeбни уређаји за држање и манипулисање производима, као и за преношење, обраду и чување логистичких информација. Логистика се у литератури различито дефинише. Врло често се појмови физичка дистрибуција и пословна логистика користе као синоними. По некима је логистика пословна функција као маркетинг и финансије што се оспорава са разлогом. Наиме, логистика је пре системски начин размишљања о проблему тока материјала у предузећу. У томе смислу је маркетинг логистика која се бави кретањем готових производa односно физичка дистрибуција, део пословне логистике која укључује и бављење сиров
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta