Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ekokriminal". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
Uvod ....................................................................................................... 2
Ekologija ................................................................................................ 3
Definisnje pojma „Životna sredina“ ................................................... 4
Ekokriminal ........................................................................................... 5
Etiološki faktori ekokriminala ............................................................. 6
Karakteristike organizovanog ekokriminala ...................................... 7
Organizovani ekokrminal često ima zaštitu krupnog kapitala ......... 8
Krivično pravni aspekti ekokriminala ....................................... 9 - 10
Međunarodno pravna zaštita od ekokriminala ................................ 11
Ciljevi međunarodne zajednice
Primjer ekokriminala .................................................................. 12 - 13
Cisterna trafo ulja iscurila u Neretvu
ZAKLJUČAK ...................................................................................... 14
LITERATURA .................................................................................... 15
UVOD
Višedimenzionalni procesi prate razvoj savremene civilizacije u kojem je čovjek nastojao da zadovolji i svoje osnovne potrebe. U tom nastojanju neminovno je bio upućen na prirodu, što je dovodilo do deformativnih tendencija, odnosno složenih ekoloških problema. Utjecaj ekološke dmenzije u razvoju društava, doveo je do oblikovanja novih teorijskih pravaca, bilo to socijalna i politička geografija, geopolitika koje su imale utjecaja na kreiranje i analizu političke, ekonomske i vojne moći država, na temelju čega su se vršila odmjeravanja snaga na međunarodnoj razini.
Na ekološku orjentaciju upućuje ubrzani tehnički i tehnološki razvoj, te napredak čovječanstva drugim područjima života i rada, koji pored pozitivnih trendova, postupno uzrokuje narušavanje ravnoteže između prirode i živog svijeta.
Iako je čovjek nužno upućen na korištenje prirodnih resursa kako bi očuvao svoj opstanak i egzistenciju, ali to ne znaći nanošenje štete ekosistemima na globalnom planu.
Jedan od glavnih uzroka ugrožavanj prirodnih i drugih predpostavki za opstanak i egzistenciju čovječanstva jeste ekspanzija tehnološkog naretka. Odavno znamo da je čovjek u sukobu sa zakonima prirode, zbog njezinog nasilnog korištenja. Danas to postaje općeglobalni problem jer svi oblici ugroženosti nemaju svojih granica. Ekokriminal je zadnjih godina posebno aktuelan usljed naglog razvoja znanosti i tehnike i uvođenja novih tehnologija, korištenje novih i moćnih izvora energije, te izgradnje velikog broja industrijskih postrojenja i razvoja urbanih sredina. U upotrebi se koriste razni termini kao što su: prirodna sredina, zdrava sredina, okolš, ekosistem, čovjekova životna sredina itd. Nema suštinskih razlika, koje su ključne kod određivanja svh onih elemenata bez njih se ne mogu apsolutno odredti potrebni sadržaji životne sredine.
EKOLOGIJA
Ekologija potječe od grčke riječi „oikos“ što znači dom, stanište i „logos“ znanje, nauka. Njezin osnivač jeste njemački biolog Ernest Hackel (1866). Definirao je ekologiju kao nauku koja proučava odnose životinja i spoljne sredine. Za kratko vrijeme ova definica se promijenila, jer je ekologija kao nauka koja proučava odnose živih bića sa sredinom u kojoj žive.
Ekologija je dio biologije koja se bavi proučavanjem načina života pojedinih životinja, njihovom nastambom i odnosom prema živoj i neživoj okolini, njihovom raširenošću na zemlji, kao i svim ostalim živim pojavama koje su u bilo kakvoj vezi sa njima. Definiraju je kao znanost o odnosima između živih organizama i njihove žive i nežive prirode. Ekologija počinje da se razvija intenzivnije u novije vrijeme. Osnovni zadatak ekologije je da prouči zakonitosti koje vladaju u odnosima u prirodi, nastalim u historijskom razvoju svake vrste.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta