Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Distribucija i izbor posrednika". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1. УВОД
Логистика представља процес планирања, спровођења и контроле: набавке, производње, одржавања, складиштења, транспорта и продаје у циљу њиховог побољшања.
Логистичка функција обухвата управљање скупом функција и средстава, која се користе за транспорт и трансформацију производа тамо гдје је и када је то потрбно са минимумом укупних трошкова.
Логистика је мултидисциплинарна област која подразумијева и праћење достигнућа у области: информационих система, операционих истраживања, теорије система, теорија управљања и организације и др.Логистика је дио операционих истраживања и обухвата студирање свих проблема, савладавање времена и простора у процесима производње, транспорта, дисрибуције производа и пратећих услуга.
Циљ логистике је у повећању ефикасности пословања путем убрзавања циркулације ангажованих средстава. Овај циљ се спроводи на два начина:
путем скраћивања просјечног времена ангажовања,
путем смањивања просјечне суме ангажованих средстава.
Логистика се може подијелити у неколико важних грана или подсистема, а то су: логистика набавке, логистика производње, логистика складишта и комисионирања, логистика транспорта, логистика дистрибуције, логистика уклањања остатка процеса производње...
Тема овог семинарског рада је везана за логистику дистрибуције, која је наравно уско везана и за избор посредника.
Логистика продаје и дистрибуције је дио микрологистике, који се бави свим радњама у процесу кретања и чувања робе од произвођача до потрошача. Дистрибутивна логистика је уско везана за маркетинг, јер јој је основна улога повезати производ са потрошачем, а све то наравно са циљем продаје тог истог производа.
2. ЛОГИСТИКА ДИСТРИБУЦИЈЕ
Логистика дистрибуције (дистрибутивна логистика) је трећа логистичка карика у ланцу стварања нове вредности у једном предузећу. У савременом приступу, логистичке активности набавне и дистрибутивне логистике се класификују као маркетинг логистика, јер се преко ова два логистичка подсистема остварује веза између предузећа и тржишта.
Логистика продаје и дистрибуције је дио микрологистике, који се бави свим радњама у процесу кретања и чувања робе од произвођача до потрошача.
У првом случају су у питању улазни, а у другом излазни токови односно организација и управљање физичким робним токовима и информацијама кроз простор и време.
2.1. Циљ логистике дистрибуције
Циљ логистике дистрибуције (дистрибутивне логистике) је у предузимању свих потребних радњи да се наручена роба достави купцу и то:
у одговарајућем квалитету
на право мјесто
уз договерени рок испоруке
што економичније
2.2. Задаци логистике дистрибуције
Основни задаци логистике дистрибуције са свим неопходним појединостима, дати су на слици 1. , преко четири основна процеса, при чему треба имати у виду да прерасподјела задатака у сваком конкретном процесу зависи од величине предузећа, његове структуре, дјелатности, развијености комуницирања и других фактора.
Слика 1. Задаци логистике дистрибуције
2.3. Захтјеви са којима се суочава дистрибутивна логистика
Главни захтјеви са којима се суочава дистрибутивна логистика су:
продајни маркетинг и пратеће економске функције као специјализоване функције које на активан начин обрађују кориснике и примјеном одговарајуће маркетинг политике придобијају нове кориснике/купце од реализација требовања, преко наруџбина до закључивања фактура;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta