Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Odnosi sa javnošću". Rad ima 36 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.S A D R Ž A J
UVOD
Kada postoji intelektualni raskorak u razvoju neke naučne discipline, razvijenih zemalja i pojedinih područja, nailazi se na probleme načina definisanja, i uopšte, nivoa detaljizacije koji treba slediti u približavanju zadate teme. Svaka mlada naučna oblast, pa i odnosi s javnošću, vuče za sobom mnoštvo pogrešnih koraka prilikom razumevanja materije i implementacije znanja iz iste.
Ekonomski posmatrano, odnosi s javnošću su najrazvijeniji u SAD, gde organizacije, kako se procenjuje, na tu aktivnost izdvajaju 10 milijardi dolara godišnje. Uprkos oskudnim statističkim podacima, procenjuje se da evropske kompanije troše 3 milijarde dolara na odnose s javnošću. Ova brojka i dalje raste uspostavljanjem Evropske Unije i razvojem tržišnih ekonomija u istočnoj Evropi i novim državama bivšeg Sovjetskog Saveza. Oblasti sa velikim razvojnim potencijalom u Evropi su javni poslovi, korporativni odnosi, zdravstvena zaštita i marketinške komunikacije. Ujedno, veliki broj studenata širom sveta studira odnose s javnošću kao oblast u kojoj će graditi karijeru. U SAD, više od 250 koledža i univerziteta nudi programe u oblasti odnosa s javnošću, dok se ovaj predmet studira na oko 80 evropskih univerziteta. I mnogi azijski univerziteti, posebno na Tajlandu, imaju studijske programe odnosa s javnošću.
Ovaj rad predstavlja pokušaj da se kroz osnovne definicije i razradu karakterističnih pojmova, priđe i uđe u svet odnosa s javnošću, što ujedno povlači i razbijanje karakterističnih predrasuda, koje odnose s javnošću asocijativno izjednačavaju sa marketingom, sužavaju na komuniciranje s medijima, ili na organizaciju specijalnih događaja.
Istina je da odnosi s javnošću predstavljaju globalnu aktivnost sa izvanrednim mogućnostima za razvoj. Izazov je definisati i u praksi sprovesti odnose s javnošću na način koji će, u javnom interesu, podsticati razumevanje i harmonične odnose među narodima i organizacijama.
ODNOSI S JAVNOŠĆU (Public Relations- PR)
Definicija i osnovne karakteristike
Odnose s javnošću se obično definišu na osnovu najlakše uočljivih aktivnosti, kao što su publicitet u novinama, televizijski intervju sa portparolom organizacije, ili na osnovu pojavljivanja slavne ličnosti na nekom specijalnom događaju.
Ono što ljudi ne razumeju jeste da su odnosi s javnošću proces koji podrazumeva brojne suptilne i dalekosežne aspekte. Taj proces obuhvata istraživanje i analizu, formiranje politike, programiranje, komunikaciju i povratnu spregu, od brojnih vrsta publike. Praktičari odnosa s javnošću deluju na dva različita nivoa- kao savetnici svojih klijenata ili najvišeg rukovodstva organizacije, i kao tehničari koji proizvode i šalju poruke kroz razne medijske kanale.
Odnosi s javnošću (Public Realations -PR) su posebna vrsta poslovnih aktivnosti, koje se preduzimaju radi planiranog i smišljenog komuniciranja, uspostavljanja i održavanja odnosa sa okolinom, sa ciljem da se stvori povoljan publicitet i imidž organizacije, kao i istupanje protiv glasina i priča koje se povremeno javljaju. Ova delatnost je svakako usmerena u više pravaca: razvija se poseban način ophođenja, komuniciranja i kontaktiranja među zaposlenima u okviru jedne organizacije; ona pored toga obuhvata i poseban vid komuniciranja i ophođenja prema potrošačima tj. kupcima, ali i poseban oblik konteksta i odnosa prema poslovnim partnerima, investitorima, dobavljačima, medijima, konkurentima, finansijskim institucijama, javnim službama, stručnim institucijama i mnogim drugim.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta