Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Livenje i konstruisanje odlivaka". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
TEMA:
LIVENJE I KONSTRUISANJE
ODLIVAKA
Sadržaj:
Uvod
1.Livenje i konstruisanje odlivaka
Livenje je veoma pogodan postupak izrade mašinskih delova čiji je oblik komplikovan ili se ne mogu na drugi način izraditi.
Sam postupak livenja se izvodi na sledeći način:
Prvo se izradi model dela koji se lije obično od drveta ili metala. Na osnovu njega napravi se šupljina u pesku ili drugom materijalu – kalup. Na kraju se u kalup uliva metal u istopljenom stanju. Njegovim hlađenjem dobija se odlivak.
Livenje u pesku je najgrublje i koristi se za liveno gvožđe ili čelični liv, dok je livenje u kokilama mnogo finije i koristi se za lake i obojene metale.
Obzirom na visoke troškove izrade kalupa i čitavog postupka uopšte livenje je pogodno samo kada su u pitanju velike serije i masovna proizvodnja.
Konstrukcija odlivaka treba da bude takva da omogući slobodno punjenje šupljina kalupa tešnim metalom, što znači da se mora voditi računa o dovoljnim dotičnim presecima i ravnomernoj raspodeli metala u kalupu. U slučaju tankih zidova postoji opasnost od hlađenja metala još u toku postupka livenja šime se sprešava dalje ispunjenje kalupa. Nagle promene pravca i brzine kretanja istopljenig metala u kalupu su takođe nepovoljne i treba ih izbegavati.
Osim ovog treba izbegavati i sledeće:
Velike površine (naglo se hlade i zbog toga menjaju strukturu, gasovi i šljaka ostaju zarobljeni u strukturi),
Veće horizontalne povrčine pri vrhu kalupa
Najčešća greška kod odlivaka je stvaranje šupljina u unutrašnjosti i prsotina na površini usled smanjenja površine prilikom hlađenja. Očvšćavanje se vrši po slojevima, i to tako da se najpre hlade tanji spoljašnji slojevi. Idući ka unutrašnjosti hlađenje je teže, a očvšćavanje je sporije.
Glavna masa se hladi sporo i ima veliko skupljanje. Kao posledica ovog procesa pojavljuju se šupljine koje smanjuju aktivni presek odlivka u
odnosu na projektovani a tme i na njegovu čvrstoću.
Procentualno skupljnje zavisi od materijala:
Materijal Skupljanje u procentima Sivi liv SL 1% Čelični liv ČL 2% Legure AL, Mg 1,25% Mesing i Bronza 1,5%
Vrednosti za sivi i čelični liv su tačne dok se vrednosti za lake legure prosečne.
Usled skupljanja u materijalu se pojavljuju zaostali naponi i deformacije. Oni mogu biti toliko veliki da izazovu lomljenje odlivaka u toku hladjenja ili kasnije u toku rada.
Zbog toga se, pogotovu ako je čelični liv u pitanju, odlivci obavezno podvrgavaju termičkoj obradi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta