Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cijena kao instrument međunarodnog marketinga". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA "MEĐUNARODNI MARKETING"
NAZIV SEMINARSKOG RADA
"CIJENA KAO INSTRUMENT MEĐUNARODNOG MARKETINGA”
Doc.dr. Miomir Radic Danijel Malesevic II-102/07
Decembar 2009, Sarajevo
SADRŽAJ
Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
1. Pojam cijene u međunarodnom marketingu . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
2. Faktori formiranja cijena za međunarodno tržište . . . . . . . . . . . .str.4
3. Specifičnost formiranja cijena za međunarodno tržište. . . . . . . . .str.6
4. Strategija formiranja cijena za međunarodno tržište. . . . . . . . . . .str.8
5. Principi formiranja cijena za međunarodno tržište . . . . . . . . . . . .str.8
6. Reakcije na promjenu cijena na međunarodnom tržištu . . . . . . . .str.9
7. Organičenja pri formiranju cijena na međunarodnom tržištu . . .str.10
8. Pojavni oblici međunarodnih cijena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str.12
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.14
Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str.15
UVOD
Međunarodni marketing je savremeni sistem sinergetskih poslovnih aktivnosti koje su potrebne da bi prizvod, usluga, znanje i finansijska sredstva prošli optimalnim putem kroz sve stepene međunarodnog poslovnog procesa do inostranog korisnika i zadovoljili njegove potrebe i društvene potrebe pojedinih nacionalnih privreda.
Formiranje cijena je veome složeno i osjetljivo pitanje sa aspekta marketinga. Kod formiranja cijena se moraju razmotriti mnogi interni i eksterni faktori, kao što su tražnja, konkurencija, mjere ekonomske politike, mjere državnih organa u oblasti tržišta i cijena i na kraju troškovi proizvodnje i ukupnog poslovanja. Pitanje cijena nije samo interna stvar preduzeća, već pitanje na kome se prelamaju različiti interesi, potrošača, države i preduzeća.
U najširem ekonomskom značenju, cijena predstavlja količinu novca koja mora da se pri kupovini plati za jedinicu neke robe, prizvoda ili usluge.
1. Pojam cijene u međunarodnom marketingu
Donošenje odluka o cijenama u međunarodnom marketingu za većinu organizacija danas postalo je kompleksan i kritičan menadžment problem usljed dejstva niza heterogenih uticaja, počev od fluktuiranja deviznih kurseva, inflatornih udara i stanja stabilnosti priređivanja po zemljama ili regionima, do intenziviranja međunarodne konkurencije i snažnog rasta alternativnih metoda određivanja cijena u poređenju sa tradicionalnim.
Cijena kao instrument u međunarodnom marketingu posebno je značajna u zemljama gdje je kupovna mogućnost potencijalnih kupaca relativno niska. Zbog uloge koju ima u plasmanu proizvoda na inostrano tržište, ima važnost strategijskog elementa.
Organizacije prisutne na međunarodnom tržištu razvijaju posebnu strategiju cijena za nove proizvode i strategiju cijena za postojeće proizvode. Izbor strategija zavisi od sljedećih faktora:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta