Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Tabloidni žurnalizam". Rad ima 6 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.TABLOIDNI ŽURNALIZAM:
ZLATNA PRAVILA TABLOIDNOG NOVINARSTVA
Borko Ilić
Ključne reči: tabloidno novinarstvo, tabloid, senzacionalizam, populizam, pseudodogađaj
Uvod
Mediji imaju ogromnu moć da predstavljaju osnovni, a često i jedini izvor informacija o mnogim važnim događajima i temama. Oni mogu definisati koji događaji su važni, kao i u kojoj meri medijski potrošači treba da razumeju te događaje. Aktuelni trend tabloidizacije u današnjim medijima, izazvao je uzbunu među medijskim tradicionalistima, prvenstveno u oblasti vesti i štampanih medija.
Tabloidizacija je rezultat prilagođavanja tržištu i pojavi novih, jednostavnijih  medija  koji  su  uspeli  da  promene  potrebe  i  navike  korisnika  medijskih usluga.  Kroz  tabloidizaciju  mediji,  a  posebno  novinarstvo,  postaju  još  jedan  oblik industrije za pravljenje novca. Tabloidno novinarstvo je postalo deo velikog medijskog biznisa i ono je rezultat komercijalizacije novinarstva.
  Tabloidi  su u  stalnoj  interakciji  sa okruženjem  i oni se mogu posmatrati kao jedan od odraza postojeće kulture, ali na način na koji ostali mediji to ne mogu ili ne žele ostvariti i, kao  takvi,  oni  zadovoljavaju  određene  želje  i  potrebe  svojih čitalaca. Da  bi  povećali  svoj  tiraž  i  popularnost,  novine  i časopisi  objavljuju senzacionalističke,  skandalozne  i  nepotvrđene  informacije,  koje  su  obično  praćene bombastim  naslovima  i  fotografijama. 
Tabloid - ilustrovane dnevne novine ili nedeljni magazin manjeg formata
u kojima dominira senzacionalizam u obradi tematike
Tabloidni format – mali, praktični novinski format, dimenzija oko 297 x 420mm
Human interest (HI) - novinski sadržaj koji pored činjeničnog materijala
sadrži i emocionalni naboj pojedinačnog slučaja
Senzacionalizam - preovladavanje medijskih sadržaja u kojima dominira
morbidno, seksualno, nasilno. Podizanje temperature načinom obrade
Populizam - medijski diskurs koji sadržinom i formom privlači mase
Infotainment - medijski sadržaj u kome su činjenice kombinovane sa
zabavom (happy news)
Pseudodogađaji ili „dvosmislena istina“ svrsishodno se stvaraju samo da bi se osigurao publicitet za vladu, stranku, organizaciju, korporaciju, javnu osobu na svim područjima javnog života. Često se kao sinonim za pseudodogađaj upotrebljava sintagma “medijski događaj” jer se ti događaji i organizuju samo da bi ih mediji zabeležili. Stoga se uobličuju tako da bi bili medijski atraktivni.
Šta su tabloidi?
 Teoretski  posmatrano,  tabloidi  su  izdanja malog formata čiji je sadržaj lak, čitaocima razumljiv, brzo se čita,  i  još brže prihvata. Reč potiče od latinske reči  tabula – tabla  i grčke  eidos – oblik. Reč „tabloid“ pretežno ima negativnu konotaciju, jer je postala povezana sa sadržajem lošeg kvaliteta i tehnikama nemoralnog izveštavanja. Neki od često korišćenih sinonima za tabloide su: „žuta štampa“, „meke vesti“, „infotainment“ (savremeni termin nastao kombinacijom informisanja i zabave – eng. information – informisanje i entertainment  –  zabava) i sve češće „newszac“ („vest pretvorena u zabavu“).
medijske pismenosti, instrumenta nove socijalizacije „čiji likovi i poznate ličnosti zamjenjuju
porodicu,  školu i  crkvu u edukovanju  ukusa,  vrednosti  i načina  mišljenja,  stvarajući  nove
modele  identifikacije  i  rezonantne predstave  stila, mode  i ponašanja“ (Kelner,  2004: 28).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta