Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Demografska ekspanzija i kvalitet životne sredine". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka tehnološka škola strukovanih studija Aranđelovac
Smer: Tehnologija vode
Predmet : Zaštita životne sredine
Akademska godina: 2007/2008
Seminarski rad
Tema : Demografska ekspanzija i kvalitet životne sredine
Aranđelovac, 2007.
Sadržaj:
Uvod............................................................................................................. 3
1. Demografska ekspanzija i kvalitet životne sredine.................... 4
1.1. Podaci i metode................................................................................. 7
1.2. Važni pojmovi................................................................................... 7
2. Uticaj demografske ekspanzije na kvalitet životne sredine........ 8
2.1. Efekat staklene bašte........................................................... 10
2.2. Koliko je veliki uticaj saobraćaja na zagađenje vazduha..... 11
3. Žaštita životne sredine od demografske ekspanzije.................. 13
Zaključak....................................................................................... 18
Literatura....................................................................................... 19
Uvod
Demografija je društvena nauka o stanovništvu . Ovaj termin je prvi upotrebio belgijski statističar Akil Giljar 1855 godine. Demografija istražuje i proučava zakonitosti i pravilnosti u biološkom i migratornom kretanju stanovništva, promene u demografskim strukturama (biološkim, socio-ekonomskim i intelektualnim), proučava kakve su vrste te zakonitosti, njihovo kvantitativno i kvalitativno delovanje i utvrđuje međusobne odnose kretanja stanovništva sa drugim društvenim i ekonomskim pojavama.
Demografija je interdisciplinarna nauka povezana sa matematikom i statikom, ekonomijom, socijologijom, medicinom i epidemiologijom, psihologijom, antropologijom i biologijom .
Demografija kao nauka o dinamici stanovništva obuhvata proučavanje njegove veličine, strukture i podele, kao i to kako se stanovništvo menja tokom
vremena zbog rađanja, umiranja, migracija i starenja. Demografska analiza može da se odnosi na celokupno stanovništvo ili grupe definisane kriterijumima kao obrazovanje, nacionalnost, religija, ekonomska aktivnost i ostalim. Postoji mnogo podela demografije po različitim kriterijumima. Najčešće se u evropskim zemljama deli na: medicinsku, matematičku, socijalnu i ekonomsku. Grane matematičke, ekonomske i socijalne demografije su se veoma razvile poslednjih godina.
Česta podela demografije je i na formalni i meterijalnu demografiju. Formalna demografija proučava čiste demografske varijable: rađanje, umiranje, migracije i statističke manipulacije u vezi ovih pokazatelja.
Materijalna demografija (population studies) je šire polje demografije koje podrazumeva proučavanje: fertiliteta, mortaliteta, i migracija u širem socio-ekonomskom i kulturnom kontekstu koristeći pri tom kvantitativne i kvalitativne metode. Primena računara u XX veku nije zaobišla ni ovu nauku, tako da na osnovu primene informacionih sistema možemo lakše vršiti kompjuterske simulacije i raditi projekcije stanovništva za budućnost sa više zavisnih varijabli, takođe mnogi novi oblici uticanja na brojno stanje i kvalitet populacije kao što su kloniranje i reprogenetika će u budućnosti doći do većeg izražaja.
Bilo je puno polemika o potrebi postojanja demografije kao samostalne discipline, čak i o tome da li je demografija nezavisna nauka ili set povezanih poddisciplina kao što su matematička, ekonomska, socijalna i istorijska demografija. Tome je posledica da danas mnogi demografi rade u mnogim disciplinama pored demografije (ekonomiji, sociologiji, antropologiji).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta