Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aerozagađenje". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Београду
Географски факултет
Предмет: Животна средина градова
Семинарски рад
Аерозагађење
- Извори и последице -
Професор:
Драгутин Тошић
Асистент:
Београд, децембар 2009.
Садржај:
1 Увод ...................................................................................................... 2
2 Честице у ваздуху ............................................................................... 2
2.1 Појам и дефиниција честица у ваздуху ........................................... 2
2.2 Особине честица у ваздуху .............................................................. 3
2.3 Извори честица у ваздуху и њихове концентрације .................... 5
2.4 Утицај честица у ваздуху на сунчеву радијацију
климу у близини тла, видлиивост, материјале и вегетацију ....... 7
2.5 Утицај честица из ваздуха на респитаторни систем човека ....... 9
3 Оксиди сумпора .............................................................................. 10
3.1 Извори сумпор-диоксида ............................................................. 11
3.2 Концентрацлие оксида сумпора у ваздуху ................................. 12
3.3 Утицај оксида сумпора у атмосфери на материјале,
водени еко-систем и вегетацију .................................................... 13
3.4 Токсични утицаји оксида сумпора који се
појављују у атмосфери .................................................................. 14
4 Угљен-моноксид (CO) у ваздуху ................................................ 16
4.1 Извори угљен-моноксида и његов садржај у ваздуху .............. 17
5 Волатилна органска једињења .................................................... 18
5.1 Извори волатилних органских једињења
и њихов садржај у атмосфери ....................................................... 19
5.2 Токсичност алхеида ....................................................................... 20
6 Закључак .......................................................................................... 22
7 Литература ...................................................................................... 25
1 Увод
Велики број једињења, гасова као и течних и чврстих честица могу да се појаве у ваздуху као полутанти. Поред полутаната који се уобичајено појављују у урбаним срединама, као што су: честице, сумпор-диоксид, оксиди азота, угљен-моноксид, фотохемијски оксиданти и угљоводоници, атмосфера може да садржи и специфичне полутанте, које емитује индустрија.
У овом раду ће бити обрађени следећи полутанти: честице у ваздуху, оксиди сумпора, угљен-моноксид, оксиди азота и волатилна органска једињења.
2 Честице у ваздуху
2.1 Појам и дефиниција честица у ваздуху
Честице у ваздуху могу да се дефинишу као свака диспергована материја (било да се ради о течној било о чврстој материји), чији су поједини агрегати већи од појединачних молекула (0,0002 микрометра у пречнику), али и мањи од 500 микрометара. Зависно од величине, честице у ваздуху сврставају се у две групе: таложне честице, чија је величина већа од 10 микрометара, и честице у суспензији - аеросоли чија је величина мања од 10 микрометара.
Од величине честица зависи њихов утицај на поједине феномене у ваздуху. Аиткен честице, промера испод 01µm важне су као кондензациони нуклеуси за настајање кише или магле. Концентрација ових честица у великим градовима је 50000-380000 честица/cm3. Честице магле су у подручју видљивог спектра, од 0,38 до 0, 76 µm и ометају пролажење светлости кроз атмосферу.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta