Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcii (makedonski)". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


EVROPSKI UNIVERZITET-R.MAKEDONIJA
FAKULTET ZA EKONOMSKI NAUKI-ODDELENIE OHRID
STRU^EN TRUD PO POLITIKA NA PLASMANI
TEMA: AKCII
Содржина:
Voved.........................................................................................................3
1.Obi~ni akcii.....................................................................................4
1.1.Osnovni aspekti na obi~nata akcija.......................................6
1.1.1. Sopstveni{tvo na akciite...............................................6
1.1.2. Avtorizirani,emitirani i prodadeni akcii..............7
1.1.3. Nominalna vrednost na akcijata....................................7
1.1.4. Pravo na glas.......................................................................8
1.2. Proda`ban a obi~na akcija......................................................9
1.3. Kupuvawe akcii.........................................................................10
1.4. Korisnosti i nepovolnosti od obi~nite akcii................11
2. Prioritetna akcija........................................................................11
2.1. Nekoi elementi na prioritetne akcija...............................12
2.2. Korisnosti i nedostatoci na prioritetnata akcija........13
Zaklu~ok...................................................................................................15
Koristena literatura...........................................................................16
Вовед:
Акцијата е сопственичка хартија од вредност која претставува доказ за сопственост на идеален дел од основната главница на акционерското друштво. Акцијата може да се дефинира како сопственост, инвестиција, вид имот. Во основата постојат и три сопственички хартии од вредност: обични акции, преференцијални или приоритетни акции и варанти. Притоа секој инвеститор има можност да го употреби својот ограничен готовински потенцијал избирајќи помеѓу огромен број алтернативни имоти кои би можел да ги вброи во сопственото инвестиционо портфолио. Во овој дел ќе ги разработиме обичните и приоритертните акции.
Обични акции
Акциите ја претставуваат сопственоста во корпорацијата. Сопствениците на обични акции се одговорни за изборот на одборот (бордот) на директорите или управниот одбор, како што некаде се нарекува институцијата која управува со компанијата, и го избираат извршниот менаџер, ревизорот. Капиталните заработки што се стекнуваат со порастот на цената на акциите на берзите го зголемуваат богатството на сопствениците на обични и преференцијални акции. Акционерите се сопственици единствено на акциите. Тие единствено можат да ги продадат акциите што ги поседуваат и на тој начин да стекнат ликвиден имот што можат директно да го управуваат или користат. Акционерите немаат никакви други материјални права над кој и да е дел од имотот на акционерското друштво.
Притоа фирмата има потреба од сопствен капитал во мера што ќе овозможи да користи поевтин позајмен капитал, а со тоа да оствари оптимална структура на капиталот. Тоа значи дека присуството на сопствен капитал во структурата на вкупниот капитал на фирмата не е само за себе цел, туку услов за ангажирање на туѓ (позајмен) капитал кој е поефтин.
Сопствениот капитал може да се обезбеди од интерни и од екстерни извори. Интерен извор на сопствениот капитал е акумулираниот дел од нето добивката што се остварува со работењето на фирмата, а екстерен извор е издавањето и продажбата на обични и приоритетни акции.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta