Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Energija EU (makedonski)". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Индивидуална семинарска работа по предметот: Економија на ЕУ
на тема: Ener gi ja
Мentor: Izrabotil
Voved
Od sa mi ot po ~e tok, EU te` ne e {e kon in teg ra ci ja na pa za ri te na ener gi ja. Re `i mot koj taa go soz da de e opi {an vo sled ni ot del. Toa e kom pli ci ran re `im, bi dej }i tre ba da gi ze me pred vid raz li~ ni te na ~i ni na koi si te zem ji-~len ki in ter ve ni ra at na pa za ri te na ener gi ja, ka ko i struk tu ra ta na ener get ski ot sek tor.
Tuka na ku so se opi {u vaat pro me ni te koi nas ta naa na ev rop ski te pa za ri na ener gi ja vo per i o dot od 1950 do 1998 go di na (pot ro {u va~ ka, pro iz vod stvo i ce ni). ^et vr ti ot i pet ti ot del po de tal no ja pret sta vu va at in teg ra ci ja ta na od re de ni pa za ri; naf ta ta i elek tri~ na ta ener gi ja se ze me ni ka ko pri meri. I vo dva ta pri me ra nie }e da de me opis na re `i mot na EU, raz vo jot na gran ka ta i stra te{ ki te re ak cii na glav ni te fir mi.
Главен дел
Re `i mot na EU
Ob raz lo `e nie i prin ci pi
Ener gi ja ta e mno gu va` na za eko nom ski ot raz voj. Se ga{ na ta bla go sos toj ba ne bi bi la mo` na bez se ga{ ni te ko li ~i ni na ener gi ja koi se obez be du va at. Kon tro la ta na ko li ~i ni te na ener gi ja ot se ko ga{ bi la gri `a na vla di te.
Vo in teg ra cis ki ot pro ces, ed nak vi ot pris tap do ener gi ja ta e od go le ma eko nom ska va` nost; so og led na toa {to ener gi ja ta e gla ven in put vo mno gu dru gi pro iz vods tve ni pro ce si, ne in teg ri ra ni te pa za ri na ener gi ja, vo kom bi na ci ja so in teg ri ra ni te pa za ri na sto ki, bi do ve le do po re me tu va wa. Taa, is to ta ka, e od go le ma po li ti~ ka va` nost, bi dej }i me |u za vis nos ta na zem ji te oko lu stra te{ ki te sto ki za {i ro ka pot ro {u va~ ka mo `e da bi de naj dob ra ga ran ci ja za mi rot.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta