Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Žena u politici". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
UVOD_______________________________________________________2
POLOŽAJ ŽENE U DANAŠNJEM DRUŠTVU____________________3
LJUDSKA PRAVA – PRAVA ŽENE_____________________________3
DISKRIMINACIJA ___________________________________________4
OBRAZOVANJE _____________________________________________5
EKONOMSKI POLOŽAJ _____________________________________5
POSLJEDICE ISKLJUČIVANJA GLASA ŽENA_________________6
RAZLOG ISKLJUČENJA_____________________________________7
ŽENE U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU____________________7
IZBORNA KAMPANJA_______________________________________8
RJEŠAVANJE PROBLEMA___________________________________9
ZAKLJUČAK_______________________________________________10
PRILOG___________________________________________________ 11
LITERATURA______________________________________________12
UVOD
Svakim danom sve je više žena aktivno uključenih u političke, ekonomske i društvene promjene. Žene se više ne zadovoljavaju time da budu pasivni posmatrači, žele da budu pokretači promjena, da budu aktivni učesnici u događajima koji se tiču svih nas. U našem patrijarhalnom društvu takve žene nailaze na jak otpor u svim vidovima svoga djelovanja.
Trebamo imati u vidu sljedeće podatke:
U cijelom svijetu su 1990.g. samo 3 procenta vladinih ministara bile žene.
Žene nemaju ministarski položaj u 93 zemlje.
Žene zauzimaju manje od 5 procenata najviših položaja u međunarodnim organizacijama, uključujući Ujedinjene nacije i Evropsku zajednicu.
Zastupljenost žena u najvišim vrhovima vlasti širom sveta je manja od 10 procenata.
I onda kada su žene postavljane na vodeće pozicije u vladama i međunarodnim organizacijama, one su uglavnom postavljane na mesta u posebnim oblastima, kao što je npr. obrazovanje, zdravstvo, i društveno blagostanje - oblasti koje se "smatraju" ženskim problemima.
U cijelom svijetu se svega šačica žena ikada nalazila na mjestima ministra finansija.
U cijelom svijetu je tendencija da političarke moraju imati mnogo impresivniju političku biografiju i mnogo više akademske kvalifikacije od muškaraca na sličnim pozicijama.
Iako su žene znatno doprinosile mnogim političkim revolucijama širom svijeta, one su, po pravilu, rijetko dobijale političke funkcije u novim vladama, koje su se rodile upravo i iz njihove borbe.
Moj zadatak u ovom seminarskom radu je da pokušam odrediti koje su to prepreke postavljene pred ženu, kako ih je moguće riješiti i da li je realno očekivati da žena koja povede izbornu kampanju i pobijedi.
POLOŽAJ ŽENE U DANAŠNJEM DRUŠTVU
Već od pamtivijeka, žena u društvu nije izjednačena sa muškarcem, nema jednaka prava i postaje rob porodice. Ko je tome krivac, nalazimo li odgovore na to pitanje u našoj vjeri, istoriji ili ih nalazimo u svakodnevnom životu? Je li glavni krivac muškarac ili sva krivnja leži na ženi?Prve odgovore nalazimo u simboličkim prikazima Biblije, Eva pojede zabranjeni plod i automatski postaje krivac svih ljudskih nevolja.
Kakav je položaj žene u današnjem društvu i nije lako odgovoriti. Nase društvu je patrijarhalno, bar se do nedavno tako deklarisalo. Mnoge svari su se promijenile na bolje, ali ipak je ostalo mnogo toga za učiniti. Mogli bismo reći da se nečiji položaj u društvu može procijeniti kroz nekoliko pokazatelja, a to su:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta