Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analitička knjigovodstva". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin
SEMINARSKI RAD
Tema:
Analitička knjigovodstva
Ožujak, 2010.
S A D R Ž A J
TOC \o "1-3" \h \z \u
UVOD
Analitička evidencija (engl. subledger recording) je dio računovodstva i to knjigovodstva kao dijela računovodstva. Još se naziva analitičko knjigovodstvo ili pomoćne knjige. Analitička evidencija proizišla je iz potrebe korisnika informacija da se neki (i/ili čak svi) sintetički ili osnovni konti glavne knjige vode detaljnije. U tim analitičkim evidencijama vode se stanja i kretanja imovine, obveza i kapitala, prihoda, rashoda, rezultata i elemenata raspoređivanja rezultata za kojim korisnici informacija imaju potrebu detaljnijeg praćenja.
Osnovni sadržaj analitičke evidencije jesu analitička konta. To su raščlanjeni sintetički ili osnovni konti (trocifreni konti), tj. oni su dio sintetičkog konta. Sintetički konto (trocifreni) konto raščlanjuje se prema dekadnom sustavu za analitička konta. Ako je sintetički konto npr. “materijal u skladištu”, analitička konta mogu biti npr. materijal “A”, materijal “B” i slično.
Nastali poslovni događaj bilježi se jednako na sintetičkom i na analitičkom kontu. Suma proknjiženih iznosa na lijevim (dugovnim) i desnim (potražnim) stranama svih analitičkih konta treba odgovarati sumi lijeve (dugovne) i desne (potražne) strane određenog sintetičkog konta raščlanjenog na dotična analitička konta.
ANALITIČKO  KNJIGOVODSTVO  DUGOTRAJNE  MATERIJALNE  IMOVINE
Za svaki predmet se otvara poseban analitički konto. Ova konta se otvaraju u momentu nabave tj. stjecanja predmeta dug.mat.imovine.
Na ovim kontima za svaki predmet u procesu nabave iskazuje se struktura nastalih troškova nabave.
Troškovi nabave dugotrajne imovine uključuje se:
kupovnu cijenu (cijena dobavljača iskazan u računu)
troškovi prijevoza, ostali troškovi dopreme
troškovi montaže i svi ostali troškovi
nepovratni porezi, carina i druge uvozne pristojbe
kod građevinskih objekata u troškove nabave uključuju se i troškovi projektne dokumentacije, troškovi nadzora i drugi troškovi
Zalihe kratkotrajne imovine
Zalihe su sredstva:
koja se drže u redovnom tijeku poslovanja – namijenjena prodaji
u procesu proizvodnje za takvu proizvodnju
u obliku materijala ili dijelova zaliha kosa se troše u proizvodnom procesu
 
Zalihe se dijele na 2 dijela:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta