Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elevatori". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ELEVATORI
VERTIKALNI TRANSPORT ROBA
SEMINARSKI RAD
PREGLEDAVA:DIP.ING.SAOB.HOTIĆ SABAHUDIN
RADI: ZUKANČIĆ DENIS
UVODNI DIO

Elevator je sredstvo namjenjeno za realizaciju transporta rasute robe sitne i srednje granulacije (grupe A do L - amax ≤ 150 (200) mm), pod velikim uglom (60o ≤ δ ≤ 90o).
Prema načinu vezivanja kofica sa vučnim elementom, elevatore delimo u dve grupe: sa čvrsto poveznim koficama i pokretnom vezom koja omogućava da se kofica pomera kao klatno, (njihajuća kofica). Slika br 1.
Vučni element kod elevatora može da bude lanac ili traka. Od vučnog elementa zavisi i brzina kretanja. Lanac se koristi kod sporohodnih elevatora v ≤ 0,40 do 1,30 m/s, a traka kod brzohodnih v ≤ 1,30 do 3,35 m/s.
Radni organ, tj. vučni element kod kosih elevatora može da bude sa i bez prinudnog vođenja a) Vertikalan elevator,
b) Kosi elevator sa vođenjem lanca,
c) Kosi elevator bez prinudnog vođenja lanca u povratnoj grani
Časovni kapacitet kod sporohodnih elevatora je do Qt ≤ 500 t/h, a kod brzohodnih do Qt ≤ 1000 t/h i više. Elevator sa lancem može da savlada visinsku razliku od H=120 m, a sa trakom H=150 m. Ovi parametri se odnose na transport lako pokretljive sitno zrnaste robe, a kod grubljih materijala oni su znatno manji.
slika br 2.
OPŠTE KARAKTERISTIKE ELEVATORA
SLIKA BR 3.
Dobre osobine Elevator zahtjeva mali postor za ugradnju. Zahvaljujući potpuno zatvorenom kućištu elevator obezbeđuje potpunu zaštitu okoline od zaprašivanja, zbog čega je pogodan za transport relativno velikih količina prašinastog i sitnozrnastog materijala.
Loše osobine Transportna putanja može da bude samo strma ili vertikalna, što znači da ne postoji mogućnost fleksibilnog vođenja trase. Elevator nije pogodan za transport širokog asortimana materijala. Pri transportu materijala pojavljuju se dinamički udari, a postoji i opasnost od zaglavljivanja komada između kofica i zidova kućišta. Prisutna je i opasnost od eksplozije pri transportu ugljene prašine i šećera.
Primjena Elevator se retko koristi kao samostalno sredstvo, on je po pravilu element u sklopu kompleksnih postrojenja za podizanje tereta na određenu visinu i za realizaciju aktivnog zahvatanja materijala. Elevatorom se transportuju zrnasta i sitnokomadna roba: žitarice, brašno, šećer, so, zemlja, ugalj, cement, pesak, treset i mahunasti plodovi. Nalazi primenu u raznim oblastima industrije: u elektranama, silosima, u saobraćajnim terminalima za istovar brodova i vagona. Slika br 4.
OSNOVNI ELEMENTI ELEVATORA
Slika br 5
Lančana zvjezda koristi se kod lančanih elevatora - a bubanj kod trakastih.
Vučni element lanac, gumena, PVC i žičana traka. Lanac se koristi kod elevatora sa samozahvatanjem i transportnim kapacitetom Qt > 100 [t/h]. Elevatori sa gumenom trakom imaju veću brzinu kretanja od lančanih i koriste se za veće brzine (v > 1,3 m/s), imaju mirniji hod i niži nivo buke. Trake od pletene žice se koriste za brzine do v=2 m/s. Temperatura materijala koji se transportuje elevatorom, bez obzira na vrstu vučnog elementa, ne treba da prelazi 150o C.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta