Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "TaySachsova bolest (makedonski)". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet Sv. „Kiril i Metodij“-Skopje Filozofski fakultet Institut za Defektologija
Predmet: Humana genetika 2
Seminarska rabota
Tema: Tay­Sachs­oba bolest
Skopje, Dekemvri, 2005 god.
Izrabotila: Irena Vu~i}
Sodr`ina 
I.
Voved……………………………………………….…....2 
II. Istorija na Tay­Sachs-ova bolest…………….…..…...3  III. [to e Tay­Sachs­ova bolest…………………….….….4  ..  IV. Kako se nasleduva?……………………………….……..5  V. Klini~ki pojavi…………………………………….….7 
VI. Dali mo`e da se dijagnosticira ovaa bolest?…...…9  VII. Sinonimi za Tay­Sachs­ovata bolest…………….…..10  .  VIII. Zaklu~ok……………………………………………..…11 Koristena literatura………………………………..………11
1
I.
Voved
So cel podobro da se zapoznaeme so temata za  Tay­Sachs-ovata bolest }e navedeme nekolku pova`ni karakteristiki za ovaa bolest,odnosno: - {to taa ozna~uva, kolku ~esto se javuva i vo koja populacija, kako taa se prenesuva, kako se manifestira bolesta, nejzin tretman i prevencija. No kako za voved mo`e da se istakne slednoto:
„Tay­Sachs-ovata bolest spa|a vo grupata na sfingolipidozi i e najpoznata sfingolipidoza.
Kaj sfingolipidozite postoi nevozmo`nost za degradacija na sfingolipidite, {to doveduva do progresivno talo`ewe na lipidite ili glikolipidite primarno vo mozokot, hepar, slezinkata. Postoi i naru{uvawe na CNS , so mentalno propa|awe, so ~esti napadi i obi~no ovaa bolest zavr{uva letalno vo 2-3 godina od `ivotot.  Tay­Sach ovata bolest e familijarno naru{uvawe( se javuva kaj baraem 1 ~len vo familija kaj A{kenezi Evrei po~esto) i rezultatira so smrt. “ (1)

II. Istorija na Tay­Sachs-ova bolest
„ Otkritieto vo 1969 god, {to bilo za biohemiskite promeni doka`alo deka vo  Tay­Sachs­ovata bolest, ima komplikacii vo ß­heksozaminidaza za vreme na lizozomalnata hidrolizna aktivnost. Po~nuvaj}i od 1970 god. mnogu programi i ispituvawa povrzani so  Tay­Sachsovata bolest se aktivni, i stanala ~esto upotrebuvana praktika.
Ø
Koj ja otkril ovaa bolest? 
Warren Tay 1893-1927
Vo 1881 godina Britanski oftalmolog Warren Tay gi opi{al o~nite promeni kaj  Tay­Sachs­ovata bolest, i ja opi{al damkata koja se javuva vo retinata na okoto i koja e violetovo-crvena i koja poto~no se javuva vo makulata na okoto. 
Bernard Sachs 1853-1944 
Bernard  Sachs-neurolog vo 1887 godina gi otkril kleto~nite i genetskite promeni kaj bolesta. Toj ja prepoznal familijarnata osnova na naru{uvaweto 
Tay­Sachs-ovata bolest bila imenuvana spored  Warren Tay i Bermard Sachs  “ (6)

III.[to e Tay­Sachs-ova bolest? v Definicija :
Ø „Klasi~nata forma na  Tay­Sachs-ova bolest e smrtonosno genetsko naru{uvawe kaj decata koe predizvikuva progresivna destrukcija na centralniot nerven sistem CNS.“ (5) Ø „Tay­Sachs-ova bolest e vrodena gre{ka vo metabolizmot na sfingolipidozite.“ (6) Ø „Progresivno letalno naru{uvawe na CNS“ (4) v Etiologija i patogeneza :
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta