Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad
TEMA: Akcionarsko društvo
Sadržaj
Sadržaj _______1,2
Pojam i osnovne karakteristike ______3
Pravna priroda ______3
Privredni značaj ______4
Osnovni kapital ______4
Akcije ______5
Osnivanje akcionarskog društva ______6
Opšta pravila ____________6
Simultano osnivanje ____________8
Sukcesivno osnivanje ____________8
Pojam, karakteristike i pravna
priroda članstva akcionara ______8
Prava i obaveze akcionara ____________9
Organi društva _______10
Imovinski odnosi _______11
Princip održanja vrednosti osnovnog kapitala _______11
Mogućnost i pribavljanja kapitala _______11
Pribavljanje kapitala od trećih lica (strano finansiranje) _____________11
Pribavljanje kapitala iz sopstvenih izvora (sopstveno finansiranje) _____________11
Dobrovoljne uplate akcionara radi sticanjaprioritetnih prava _______12
Povećanje osnovnog kapitala _____________12
Efektivno povećanje osnovnog kapitala
(povećanje osnovnog kapitala novim ulozima) _______12
Nominalno povećanje osnovnog kapitala
(povećanje osnovnog kapitala iz sredstava društva) _____________13
Smanjenje osnovnog kapitala _______15
Pojam i razlozi postojanja _______15
Načini smanjenja osnovnog kapitala _____________16
Smanjenje povlačenjem akcija (amortizacija) _______17
Istovremeno smanjenje ipovećanje osnovnog kapitala _____________17
Godišnji bilans, dobit i gubitak _______18
Literatura _______19
Pojam i osnovne karakteristike
U ZPD se akcionarsko društvo definiše kao privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije.
Akcionarsko društvo bi se, međutim, potpunije moglo definisati i kao društvo sa sopstvenim pravnim subjektivitetom i osnovnim kapitalom podeljenim na akcije utvrđene nominalne vrednosti, koje za svoje obaveze odgovara isključivo sopstvenom imovinom.
Najvažnije karakteristike akcionarskog društva proizlaze već iz njegovog pojma. Pre svega, akcionarsko društvo je samostalno pravno lice, koje je potpuno odvojeno od pravnog subjektiviteta svojih članova. Ovakav karakter akcionarska društva imaju ne samo u našem već i u svim drugim pravima. Po svome karakteru akcionarsko društvo je udruženje. Ono ima članove, ali članovi nisu međusobno vezani, kao što je to slučaj kod društava lica. Pre bi se moglo reći da se članovi (akcionari) vezuju za društvo kao takvo, a ne za druge članove.
Pošto se radi o društvu sa samostalnim pravnim subjektivitetom, članovi društva imaju samo članska prava tj. prava koja proizlaze iz akcije kao članstva. Imovina društva je pot puno odvojena od imovine svakog akcionara. Novčane i druge vrednosti (stvari i prava) unete u društvo pri sticanju akcije ostaju trajno u imovini akcionarskog društva, a akcionar stiče akciju i prava koja iz akcije, kao članstva, proizlaze.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta