Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hiperkonkurentnost u prehrambenoj industriji". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.HIPERKONKURENTNOST U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
SADRŽAJ:
I Uvod ...................................................................................... 3
II Konkurencija ....................................................................... 3
2.1 Potpuna i nepotpuna konkurencija ................. 4
III Konkurencija i austrijska škola strategije .................. 5
IV Hiperkonkurencija ............................................................ 7
V Maloprodaja prehrambenih proizvoda ......................... 8
5.1 Konkurentnost u maloprodaji prehrambenih
proizvoda .............................................................. 10
VI Zaključak ............................................................................. 11
LITERATURA ............................................................................... 12
I UVOD
Danas, u XXI veku, sa pojavom novih tehnika, tehnologija, vidova komunikacije, modernog poslovnog okruženja i organizacije, takođe je došlo do promene stanovišta dosadašnje konkurentske strategije.
Konkurentska prednost je komponenta koja određenu kompaniju održava na ” površini “ u moru sličnih i pri surovoj borbi za opstanak.
Veliki deo te stručne literature koja se bavi pomenutim problemom pripada ekonomiji tradicionalne industrijske organizacije.
Elem, u ovom radu biće izloženo istraživanje maloprodaje u prehrambenoj industriji i konkurentnost, kao i njeni oblici i strategije.
II KONKURENCIJA
Današnje globalno okruženje je za preduzetnike izuzetno nesigurno i turbulentno. U takvom poslovnom okruženju mogu da uspeju samo ona preduzeća koja se lako i brzo prilagođavaju novim okolnostima na tržištu. Na njihov uspeh, osim uspeha kod kupaca, u zbirnoj interakciji utiču i dobavljači, distributeri, konkurenti i promene u makrookruženju preduzeća.
Konkurentska prednost mora konstantno da se unapređuje i na makroekonomskom nivou, kao deo razvojne strategije ukupne privrede. Time se olakšava i svakom pojedinačnom učesniku da lakše ostvari svoje konkurentske prednosti.
Najkraće rečeno, konkurentska prednost može da se definiše kao skup činilaca koji razlikuju preduzeće od njegovih konkurenata zbog čega dobija jedinstvenu poziciju na tržištu.
Konkurentska prednost se ostvaruje posedovanjem ili kreiranjem određene posebnosti koju kupci traže i prihvataju, i pomoću koje se neko preduzeće razlikuje od svojih konkurenata. Konkurentska prednost se, sem visokom produktivnošću i ekonomičnošću, postiže i vrhunskim kvalitetom proizvoda i usluga, intenzivnom inovativnošću, diferencijacijom proizvodnog programa, odličnim postprodajnim servisom, snažnom društvenom odgovornošću i poslovnom etikom, odličnom organizacijom, timskim radom...itd. Znači, stvarati pozitivnu vrednost u poslovanju jeste potrebno, ali nije dovoljno- preduzeća danas moraju stvoriti više vrednosti od svojih konkurenata. Takođe, ona moraju biti sve brža u nuđenju novih proizvoda i usluga, i tako održavati prednost u odnosu na konkurente.
Konkurentsku prednost zasigurno imamo ukoliko posedujemo sledeće preference:
odličan proizvod,
niske troškove poslovanja,
optimalnu veličinu preduzeća,
savremene tehnologije i nova tehnološka rešenja,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta