Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
PRAVNO-EKONOMSKI FAKULTET
STUDIJSKA GRUPA-PRAVO
SEMINARSKI RAD
AKCIONARSKO DRUŠTVO
03-595/08
Decembar 2009.
Novi Pazar
Sadržaj
U V O D
1. Akcionarsko društvo............................................................................2
2. Organi akcionarskog društva................................................................4
3. Akcije - pojam i vrste............................................................................5
4. Osnovni kapital.....................................................................................8
5. Dividende................................................................................. ...........10
6. Formiranje kapitala akcionarskog društva.......................... ................11
6.1. Povećanje kapitala akcionarskog društva.................................12
6.2. Smanjenje osnovnog kapitala...................................................13
6.3. Pozajmljeni kapital...................................................................14
Zaključak
Literatura
____________________________________________________________
UVOD
Akcionarsko društvo odavno predstavlja vrlo zanimljiv entite, subjekt ili poslovnu jedinicu koje se u različitim oblicima, osniva na osnovu odluke Skupštine akcionara i njihovih uloga (imaoci kapitala) prema zakonu i sa ciljem da obavlja odredjene delatnosti. Osnivanje akcionarskog društva je vrlo efektan način da se na jednom mestu u odredjenom vremenu okupi što je moguće više akcionara koji su spremni da preuzmu na sebe neku vrstu rizičnog ulaganja u poslove koji će neminovno podnositi udare konkurencije. Akcionarska društva predstavljaju subjekte koji su karakteristični za otvorenu privredu, tako da je pomenuta konkurencija njihov osvedočeni pratilac, izazov i istovremeno tržišno vrednovanje.
Akcionari ili ulagači slobodnog kapitala su pravni vlasnici akcija. Akcija je jedinica svojine ili dokaz svojine koja pokazuje kolika je njena vrednost, koje je vrste, ko je njen vlasnik i koja joj je nominalna ili druga vrednost na primer, računovodstvena. Akcionari po prirodi posla za koji se odlučuju upisom ili uplatom uloga koji može biti novčani, u obliku stvari (sredstva) ili u obliku prava, dele sa akcionarskim društvom čiji su i formalni deo, dobro i zlo, jer na njihovu finansijsku poziciju po osnovu akcija koje poseduju, utiče kretanje tržišne cene akcija kao i buduće isplaćivanje dividendi, kao nagrade za uložene akcije. Akcije nude niz prava svojim imaocima ili prosto rečeno im nude mogućnosti da kupe hartije od vrednosti prema specifičnim cenama, da imaju pravo preče kupovine (prva opcija) ili da kupe dodatne akcije ukoliko ih neka kompanija ili entitet emituje i da budu birani u Skupštinu akcionara.
Akcionarsko društvo je nedvosmisleno pravi učesnik na berzi zbog čega se i trgovanje akcijama smatra osnovnom berzanskom funkcijom. Prema Berza kapitala je mesto gde se zvanično trguje akcijama koje su u osnovi najsuptilniji deo kapitala-imovine akcionarskog društva. Funkcionisanje finansijskog tržišta omogućava akcionarima da na različite načine uvećaju svoj kapital, i ukoliko za to postoje odredjeni uslovi, postoji metodologija koja im to omogućava. U modernim vremenima finansijska tržišta su mesta na kojima su glavni učesnici akcionarska društva, koja se bave emitovanjem, kupovinom ili prodajom akcija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta