Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cijene usluga u špediciji". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 PONUDA ŠPEDITERSKIH USLUGA
Ponuda je pismeno ili materijalno nuđenje materijalnih i uslužnih proizvoda uz određene uslove. Ponuda špediterskih usluga predstavlja određene logističke usluge čija struktura, kvalitet i cijena su usmjereni na zadovoljenje potreba i zahtjeva korisnika na tržištu. Usluge su usmjerene na realizaciju i transformaciju robnih, transportnih, informacionih i finansijskih tokova. Ponude špediterskih usluga mogu se razmatrati sa više stanovišta: načina formiranja i davanja, nivoa obaveznosti, suštine i forme i sl. (Slika 1).
Slika 1. Ponuda špediterskih usluga
Ponuda špediterskih usluga može se dati:
na osnovu konkretnog zahtjeva korisnika (zahtjev može biti javan ili direktan),
bez konkretnog zahtjeva, gdje špedicija nudi potencijalnim korisnicima određenu paletu usluga (promotivna ponuda koja može biti javna i direktna korisniku)
Sa stanovišta obaveznosti korisnika i nosioca špediterske usluge ponuda može biti:
obavezna, čvrsta, neopoziva, gdje korisnik ima potpuno pravo odlučivanja o prihvatanju ili odbacivanju ponude, a nosilac (ponuđač) mora se pridržavati ponuđenih obaveza koje je korisnik prihvatio,
neobavezna ukoliko je to navedeno (isključivo) u samoj ponudi
Sa stanovišta oblika i suštine špediterska ponuda može biti:
ponuda kompletne logističke usluge sa jedinstvenom (paušalnom) cijenom za kompletnu uslugu (po tzv. forfaitnom stavu), a koja je izražena u novčanim jedinicama u odnosu na težinu, zapreminu, broj komada, transporno sredstvo (n.j./t, n.j./ QUOTE , n.j./vagonu, n.j./kontejneru, n.j./kamionu). U ovakvu cijenu uračunati su troškovi svih logističkih usluga (utovara, transporta, skladištenja, pakovanja, špedicije itd.)
ponuda sadži pojedinačne stavke za svaku uslugu gdje se navodi vrsta usluge i cijena za tu uslugu, kao na prinjer: utovar robe n.j./t, skladištenje n.j./t dan, transport n.j./t km.
U prvom slučaju korisnik dobija jasne i cvrste cijene izražene po jedinici proizvoda, što mu omogućava da na bazi te cijene formira i cijenu samog proizvoda i oslobađa ga od nesigurnih cijena koje nude različiti nosioci usluga. Kod drugog slučaja korisnik može preuzeti na sebe obavezu da pronađe ili odluči o nosiocu određenih usluga i da to direktno plati onome ko pruža uslugu, a špediteru plaća samo špediterske usluge.
Zavisno od vrste ponude različite su odgovornosti špeditera vezane za izvršenje samog posla, reklamaciju, obračun, obračun i sl. Ponuda kompletne usluge po takozvanom forfaitnom stavu ima niz prednosti:
korisnici unapred znaju koliko će ih koštati logističke usluge dopreme ili isporuke robe,
špediter korisniku na vrijeme dostavlja fakturu (odmah po izvršenju otpreme, a može i ranije) tako da korisnik može na vrijeme okončati (završiti) određeni posao, a ne mjesecima čekati na određene račune i fakture što je čest slučaj u izvozu i uvozu robe
Špediteri ponudu daju na posebnom obrascu ili memorandumu preduzeća (zaštitni znak preduzeća sa adresom). Obično se na poleđini obrasca nalaze uslovi i obaveze šprditera ili komitenta u poslu.
Sadržaj špediterske ponude (Slika 2):
struktura usluga sa cijenama za svaku uslugu,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta