Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UDIO U KOMPANIJI
Akcije su dio kompanijskog kolača. Kada ih kupite, pripada vam deo kompanije.
Akcionari kompanije, a to je ponekad hiljade ljudi i institucija, suvlasnici su u kompaniji, odnosno poseduju jedan njen dio, Oni kupuju akcije očekujući da će ostvariti dobit ako kompanija bude uspješno poslovala. Kompanija može da emituje dvije osnovne vrste akcija: obične i prioritetne.
OBIČNE AKCIJE
Obične akcije su vlasničke hartije od vrijednosti koje prvo prodaje kompanija a poslije njima trguju investitori. Kada investitori kupe akcije, oni očekuju da im kompanija isplati dividendu koja predstavlja dio ostvarene dobiti kompanije. Pored toga, vlasnici običnih akcija očekuju da će njihova ciljena skočiti, pa će samim tim i sredstva koja su uložili u kupovinu tih akcija više vrijediti. Iako niko ne može da vam garantnje da ćete kupovinom običnih akcija ostvariti dobit, u praksi se pokazalo da investiranje u ove akcije vremenom donosi veći prihod od nekih drugih vrsta ulaganja. Kada kupnju akcije, investitori se izlažu dvostrakom riziku: da kompanija loše posluje i da cijene akcija počnu da padaju. U najgorem slučaju može im se desiti da izgube sredstva koja su uložili u kupovinu akcija, ali ništa više. Akcionari ne odgovaraju za dugove koje napravi kompanija i u tim dugovima učestvuju samo do visine sredstava koja su investirali u kompaniju. Kada kompanija odluči da proda svoje akcije, dio kontrole nad kompanijom prelazi u ruke akcionara koji su kupili akcije, a njih interesuje samo dobit koju će ostvariti kompanija i iznos dividende koji treba da im bude isplaćen. U zamjenu za deo kontrole nad kompanijom koja se prenosi na akcionare, kompanija od njih dobija sredstva koja su joj potrebna za dalji razvoj i unapređenje poslovanja.
„Vlasnici običnih akcija učestvuju u podjeli dobiti kada kompanija uspješno posluje, Vlasnici običnih akcija izloženi su riziku ako kompaniji lose krme.
PRIORITETNE AKCIJE
l prioritetne akcije su vlasničke hartije od vrijed nosti koje emituje kompanija i kojima trguju investitori. Od običnih akcija razlikuju se po tome što je rizik kome se izlažu investitori koji ih kupuju manji od rizika po osnovu kupovine običnih akcija, ali je zato limitiran prihod koji se na osnovu njih ostvaruje. Njihovim vlasnicima isplata dividende zagarantovana je i ona im se isplaćuje prije nego što se dividenda isplati vlasnicima običnih akcija. Kod prioritetnih akcija, međutim, iznos dividende ne uvećava se srazmjerno visini dobiti koju ostvari kompanija, a i cijene ovih akcija sporije rastu. Međutim, vlasnici prioritetnih akcija imaju veće izglede da povrate dio svoje investicije ako kompanija propadne.
Isplata dividende je zagarantovana. Iznos dividende ne uvećava se srazmjerno visini dobiti koju ostvari kompanija.
VRIJEDNOST AKCIJA
Vrijednost akcija mijenja se u svakom trenutku u zavisnosti od tržišnih uslova, zapažanja investitora i mnogih drugih faktora. Ako investitori ulažu sredstva u akcije kompanije zato što smatraju da će kompanija dobro poslovati, vrijednost tih akcija skače. Ali ako investitori misle da su poslovni izgledi kompanije loši i ne investiraju u njene akcije ili ako počnu da prodaju akcije koje već posjeduju, cijena tih akcija pada.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta