Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza vremenskih serija". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA EKONOMSKA [KOLA STRUKOVNIH STUDIJA
PE] - LEPOSAVI]
SEMINARSKI RAD
PREDMET: POSLOVNA STATISTIKA
TEMA: ANALIZA VREMENSKIH SERIJA
Dr. Jelena Petkovi} Jovanovi} Nikola
GRA^ANICA
SADR@AJ
UVOD …………………………………………………………… 3
1. Analiza vremenskih serija ………………………………………4
1.1. Etape statisti~kog istra`ivawa……………………....4
1.2. Prikazivawe statisti~kih podataka………………….5
1.3. Pojam vremenskih serija…………………………………5
1.4. Metode odre|ivawa pojedinih komponenti vremenskih serija……………………………………………….7
ZAKQU^AK …………………………………………………………….9
LITERATURA ………………………………………………………...10
UVOD
On je smatrao da taj naziv dolazi od latinske re~i {to zna~i dr`ava.
Statistika se prvobitno odnosila na skup numeri~kih podataka o stawu posmatrane pojave.
Otuda se kao poreklo re~i statistika navodi latinska re~ status {to zna~i stawe, a statistika bi bila opisivawe stawa.
Osnovni zadatak statisti~kih akcija svodio se u po~etku na prikupqawe podataka o brojnom stawu stanovnika, vojnika, poreskih obveznika, imovine jer su vladari oduvek `eleli da znaju kolika je wihova finansijska i vojna mo}.
Prvi ozbiqni koraci u statisti~kom istra`ivawu, prve sistematski organizovane akcije popisi stanovni{tva, vezuju se za kraj XVIII i po~etak XIX veka.
Tada se u ve}im evropskim zemqama organizuje statistika spoqne trgovine cena, javnih finansija i sli~no.
U to vreme javqaju se prvi organi statisti~ke slu`be i prve statisti~ke publikacije.
Me|unarodni statisti~ki institut je osnovan 1885. god.
Stvoren je me|unarodni informacioni statisti~ki sistem preko odre|enih me|unarodnih organizacija (SEV-Savet za uzajamnu ekonomsku saradwu, EEZ-Evropska ekonomska zajednica).
Svaka zemqa ima svoj razvijen statisti~ki informacioni sistem (SIS).
Osnovni zadatak statistike je otkrivawe bitnih karakteristika masovnih pojava, veza i povezanosti karakteristika, uzroka i posledica wihovih stawa tj. da otkrije zakonitosti i objasni wihova zbivawa.
1. ANALIZA VREMENSKIH SERIJA
Etape statisti~kog istra`ivawa
Statisti~ko istra`ivawe je kompleksan posao koji se deli na ~etiri etape:
Priprema posmatrawa;
Prikupqawe podataka;
Kontrola, sre|ivawe, grupisawe, obrada;
Analiza podataka i tuma~ewe podataka.
Ciq istra`ivawa mora biti jasan i precizan kako bi istra`ivawe bilo adekvatno isplanirano.
Statisti~ko posmatrawe je utvr|ivawe i prikupqawe podataka koje mo`e biti:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta