Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilans stanja". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


,,ALFA UNIVERZITET,,
FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO
SEMINARSKI RAD IZ FINANSIJSKOG RACUNOVODSTVA
naziv rada:
BILANS STANJA
Krusevac, decembar 2010
SADRZAJ:
UVOD……………………………………………………………………………………3
BILANS STANJA (pojam, vrste I uloga)…………………………………………..4
SASTAVLJANJE BILANSA STANJA………………………………………………5
VRSTE BILANSA……………………………………………………………………...5
UTICAJ POSLOVNIH PROMENA NA BILANS STANJA…….…………………..5
SUKCESIVNI BILANSI…………………….………………………………………….7
POJAM I FUNKCIJA KONTA……………..…………………………………………7
VRSTE KONTA………………………………………………………………………..8
PRAVILA ZA KNJIZENJE NA AKTIVNIM I PASIVNIM KONTIMA……………..9
POSLOVNE KNJIGE DVOJNOG KNIGOVODSTVA…………………………….10
ZAKLJUCAK………………………………………………………………………….12
LITERATURA…………………………………………………………………………13
UVOD:
Finansijski polozaj preduzeca obrazuju njegova aktiva i pasiva. On se izrazava kroz finansijsku strukturu, likvidnost i solventnost. Informacije o finansijskoj strukturi su od interesa pri donosenju odluka o daljem zaduzenju preduzeca, o raspodeli dobitka i za procenu sigurnosti ulozenog kapitala. Informacije za procenu finansijskog polozaja su sadrzane u bilansu stanja. Informacije o promeni finansijskog polozaja obezbenuju se izradom izvestaja o tokovima kapitala, odnosno promenama neto obrtnog fonda. Informacije o prinosnom polozaju nalaze se u bilansu uspeha, ali se znacajni pokazatelji uspesnosti utvrdjuju kombinovanjem informacija sadrzanih u bilansu uspeha i bilansu stanja. Ovi bilansi vezuju se za kraj poslovne godine i zato predstavljaju godisnji obracun. U nasoj zemlji preduzeca koja vode poslovne knjige sastavljaju i polugodisnji obracun. Struktura bilansa stanja i uspeha nije u potpunosti prilagodjena potrebama analize i kontrole finansijskog polozaja preduzeca. Da bi informacije date u finansijskim izvestajima bile od koristi korisnicima moraju da poseduju cetiri osnovne kvalitativne karakteristike, a to su: razumljivost, relevantnost, pouzdanost i uporedivost.
BILANS STANJA
pojam, vrste i uloga
(eng. balance sheet, nem. bilanz,)
Ekonomska situacija preduzeca se ogleda u velicini i strukturi njegovih sredstava i izvora sredstava. Da bi se sagledala ekonomska situacija preduzeca, potrebno je da se ona i formalno prikaze. U tu svrhu koristi se bilans stanja, koji sustinski i nije ninta drugo nego
formalni prikaz date ekonomske situacije u preduzecu.
Naziv Bilans stanja potice od latinske reci – bilancio- vaga sa dva tasa.
Naime, bilans stanja je pregled stanja vrednosti aktive i pasive u odredjenom trenutku. Bilans stanja se sastavlja na osnovu stvarnog stanja aktive i pasive, utvrdjenog inventarom! Znaci, bilans stanja je tabelarni prikaz sredstava i izvora sredstava odredjenog preduzeca na odredjeni dan. Bilans je dvostruki prikaz jedne iste stvari. Na njegovoj levoj strani, u aktivi, iskazana su sredstva prema svom sastavu, prema konkretnim oblicima, razvrstanim prema svojoj funkciji u preduzecu na osnovna i obrtna sredstva. Na njegovoj desnoj strani, pasivi, obuhvacena su ista ta sredstva prema nacinu pribavljanja, odnosno prema izvorima. Usled toga, leva strana (aktiva) i desna strane bilansa (pasiva) moraju uvek biti u ravnotezi ! Najcesce se bilans definise kao dvostrani tabelarni pregled kojim se grupisano i sumarno, u vrednosnom izrazu prikazuju sva imovina preduzeca i izvori finansiranja te imovine (izvori sredstava) u jednom odredjenom trenutku. Iako u praksi bilans ne mora da ima formu dvostranog tabelarnog pregleda, prethodna definicija je za didakticke i skolske svrhe veoma zahvalna. Bilans se sastavlja na osnovu inventara. Inventar je detaljan popis sredstava i izvora sredstava preduzeca. Inventar je sastavni deo knjigovodstvene evidencije. Nastaje kao rezultat popisivanja (inventarisanja) svih sredstava i izvora sredstava preduzeca u odredjenom trenutku. Pocetni bilans se sastavlja na osnovu pocetnog inventara. Inventar predstavlja popis u vidu spiska svih imovinskih delova, i sadrzi sve podatke vezane za tu imovinu (sredstva): kolicinu, cene i vrednost. Za svaki oblik imovine u aktivi, kao i za svaki deo pasive, sastavlja se poseban popis (inventar). Tako se sastavlja poseban inventar za osnovna sredstva, poseban inventar za zalihe materijala, gotove proizvode, novcana sredstva i sl. Dakle, i inventar i bilans prikazuju sredstva i izvore sredstava preduzeca na odredjeni dan, s tim sto inventar prikazuje sredstva i obaveze pojedinacno po kolicini i vrednosti, dok bilans prikazuje sredstva i izvore sredstava samo vrednosno, i to grupisano (zbirno), dakle pregledno. Moze se reci da je bilans „rekapitulirani” inventar.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta