Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadrzaj:
1. Predmet i cilj rada................................................................................2
2. Opsti pristup.........................................................................................4
3. Analiza osnovnih pitanja datog pitanja..............................................10
4. Analiticki osvrt na konkretan primjer................................................14
5. Zakljucna razmatranja........................................................................15
6. Literatura............................................................................................16
1. Predmet I cilj rada
Akcija ili dionica predstavlja jedno od sledeća dva značenja:
Akcije se izdaju, po pravilu, u obliku hartija od vrijednosti koje glase na ime ili na donosioca. Moguće je i izdavanje akcija po naredbi. Pravilo je da se akcije mogu prenositi bez obzira kako je vlasnik određen.
Akcije se dijele:
1) u odnosu na vrijeme kada se izdaju, na:
privremene; obično se izdaju prilikom osnivanja društva, i traju sve dok vlasnik takve akcije ne uplati u potpunosti određenu svotu na ime svog udjela u društvu, nakon čega se privremene akcije povlače i zamenjuju se stalnim)
stalne.
2) u odnosu na sadržinu prava koje daju imaocima, na:
obične; vlasnici ovih akcija uživaju prava koja su statutom predviđena za sve učesnike društva
Akcije mogu biti osnivačke i nove; nove akcije se emituju radi povećanja kapitala akcionarskog društva. Jednom izdate akcije nikada se ne povlače sa sekundarnog tržišta akcija tako da je obim novih dionica relativno mali u odnosu na njihov ukupan iznos.
2.Opsti pristup
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
.php?title=Poslovna_banka&action=edit&redlink=1" \o "Poslovna banka (još nenapisan)" poslovne );
Akcionarska društva u nazivu preduzeća imaju sufiks "a.d.".
Prednosti akcionarskih društava
pravo učestvovanja u odlučivanju (odnosi se na izbor uprave preduzeća)
pravo na deo likvidacione mase u slučaju likvidacije preduzeća
Obvezni sastavni dio obveznice su kuponi, koji daju pravo na isplatu pripadajuće kamate za određeno razdoblje (najčešće za jednu godinu, ali isplata kamata može biti i češća) i obično ih ima toliko, na koliko takvih razdoblja je izdana dionica, jer su obveznice uvijek s točno određenim rokom vraćanja. Ukoliko obveznica ne sadrži dovoljan broj kupona za kamate, mora sadržavati talon uz čije predočenje zajedno s dionicom dužnik mora vjerovniku dati nove.
Postoji više razloga zbog kojih zajmodavac naplaćuje kamatu i koji istovremeno predstavljaju determinante visine kamatene stope:
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
iznos kamate koja će biti isplaćena tokom jedne godine podeljen je iznosom pozajmljenog novca.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta