Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Beograd kao atraktivna turistička destinacija". Rad ima 70 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.УВОД
''Туризам је скуп односа и појава које произилазе из путовања и боравка посетилаца неког места, ако се тим боравком не заснива стално пребивалиште и ако са таквим боравком није повезана никаква њихова привредна делатност. Сама реч ''туризам'' потиче од енглеске речи tour, што у преводу значи задовољство од путовања са задржавањем на различитим местима''. По дефиницији Светске туристичке организације туриста је особа која путује најмање осамдесет километара од места сталног боравка.
По свеобухватној дефиницији туризам је услужна индустрија која се састоји од већег броја елемената. Ти елементи се деле на опипљиве и неопипљиве.
Опипљиви су: Транспортни системи – ваздушни, железнички, путни, водени и космички, Услуге угоститељства – смештај, храна и пиће, обиласци и Сродни сервиси – банкарство, осигурање, безбедност, сигурност. Неопипљиви су: Одмор и релаксација, Култура, Авантура, Нова и другачија искуства.
Као последица одраза ових нових односа, које ствара туризам, појављују се туристичка места. Она настају тамо где се налазе велике концентрације гостију. У овим насељима се уводе садржаји који ће туристима осигурати садржајан боравак, као што су паркови, шеталишта, дворане, коцкарнице, музичке и друге културне забаве. Уводе се службе за што бољи дочек гостију, као што су службе информација, локалног превоза, носача.
''Под туристичком дестинацијом подразумевамо мање или више заокружену географску целину која располаже атрактивним, комуникативним и рецептивним факторима, тј. свим оним природним, друштвеним, антропогеним, културно-историјским, саобраћајним и претпоставкама за смештај, исхрану, за одмор, рекреацију и забаву туриста.''
Београд је двомилионски град, велики центар културних, спортских, конгресних дешавања, један од најстаријих градова у Европи. Бројна архитектонска здања из разних епоха, културно-историјски споменици, музеји, спортски центри, паркови, угоститељски објекти, конгресне хале чине Београд јаким туристичким центром. Исто тако две реке, шуме у и око града и остала природна богатства представљају огроман потенцијал за ловни, риболовни и наутички туризам. Као такав, Београд несумњиво представља атрактивну туристичку дестинацију и инспиративну тему за обрађивање.
У овом раду подељеном на седам целина представљена је већина туристичких потенцијала Београда. У првом делу се говори о теоријама везаним за појам туристичке дестинације. Затим су описани сви туристички аспекти Београда: у другом делу су описане историјске знаменитоси Београда, у трећем најзначајније улице и тргови, затим природне лепоте и паркови, београдски музеји, културне манифестације, места и објекти значајни за спорт и рекреацију, образовни и научни потенцијали Београда, трговина и угоститељство и у седмом делу конгресни туризам. На крају се налазе прилози везани за рад. Све то да се дочара заиста богата туристичка понуда српске престонице.
ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЈМА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
Од латинске речи ''destinatio’’ што значи опредељење, намера, крајњи циљ, настао је појам дестинација. Међутим, у новијим схватањима чешће се користи енглеска реч ''resort'' која, буквално преведена, значи место за одмор.
Питањем туристичке дестинације бавили су се бројни аутори. Неке од дефиниција које најприближније објашњавају појам туристичке дестинације су:
'' Одређена ужа или шира просторна целина у којој се остварује туристички промет, а та целина може да буде свако место које располаже туристичким капацитетима, као и свака регија у којој је лоцирано више туристичких центара.''
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta