Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arbitraža". Rad ima 42 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


POJAM ARBITRAŽE
Arbitraža je način rešavanja sporova izmedju lica u pravnom odnosu.
Arbitraža je način rešavanja sporova koje stranke dogovore, od strane lica koje ugovorne strane odrede sporazumom o arbitaži. Arbitražom se i naziva organ ili telo ne državnog karaktera koje rešava spor.
Osnovna karakteristika arbitraže je privatno rešavanje spora.
Arbitaža je konkurent državnom sudu, jer je arbitražna odluka izjednačena sa sudskom.
Da li arbitraža može rešavati spor zavisi od svake države.
Arbitražno pravo je disciplina koja je u stalnoj evoluciji, jer država ne reguliše detaljno arbitražu, već je stvara praksa.
Postoje različite tendencije u Svetu- da arbitraža sve više liči na državni sud i zbog toga je u stalnoj evoluciji.
Arbitraža se smatra privatnom sudskom juresdikcijom, kvazi sudom i teži se da ona ima snagu suda.
Za arbitriranje se plaća naknada.
ELEMENTI ARBITRAŽE
1* Sporazum stranaka – bez njega nema arbitraže
Po pravilu su to ugovorne strane, ugovor može biti o bilo kom konfliktu
izmedju dva lica.
2* Dozvoljenost od strane države – Dozvoljenost se predvidja u zakonu.
Zakonom o arbitaži regulisana su odredjena pitanja vezana za arbitražno
rešavanje sporova. Ovaj zakon uredjuje arbitražno rešavanje sporova
unutar jedne zemljebez stranog elementa. Zakon se primenjuje kada je mesto
arbitraže na teritoriji Srbije. Zakon se može primeniti i u inostranstvu ako će
odluka biti izvršena na teritoriji Srbije.
3* Arbitrabilnost - Podobnost spora za arbitražu.
4* Da su arbitri koji rešavaju spor privatna fizička lica.
5* Da postoji arbitražna odluka koja obavezuje stranke.
Ovo je razlikuje od medijacije
Arbitražna odluka ima snagu pravosnažne sudske odluke
Stranke uglavnom dobrovoljno izvršavaju odluku.
Ako je domaća odluka stranka može uložiti tužbu za poništenje.
6* Naknada za rad arbitara.
Naknadu odredjuje arbitraža, ne rešava spor dok se ne uplati naknada.
PRIMENA ARBITRAŽE
Najčešće se primenjuje u privrednim i poslovnim odnosima.
U radnim sporovima.
U gradjanskim odnosima.
U oblasti sporta – klubovi i igrači.
PODELA ARBITRAŽE PREMA IZVORIMA
DRŽAVNA – Zasniva se na zakonu.
MEDJUNARODNA – Proizilazi iz medjunarodnih dokumenata.
AUTONOMNA – Pravo koje nije stvorila država. Najvažniji izvor pravilnik o arbitraži i pravila o arbitraži.
PRAVILA:
Opšte arbitražno pravo.
Specijalizovano arbitražno pravo – sportsko , trgovinsko.
U sporovima o arbitraži često stoji da će stranke mirnim načinom rešiti spor a ako ne onda arbitražom.
Postoje dva odgovora: Zastaje se sa arbitražom dok se ne reši mirno.
Ne zastaje se sa arbitražom.
Abitar ne može biti onaj koji je učestvovao u postupku mirenja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta