Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza vazduha". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
Vazduh je važan element životne sredine. Održivost životne sredine podrazumijeva da stepen zagađujućih materija koje se emituju ne prevazilazi mogućnosti vazduha, vode i zemljišta da ih apsorbuje i preradi. U isto vrijeme to podrazumijeva stalno očuvanje biološke raznolikosti, ljudskog zdravlja, kao i kvaliteta vazduha, vode i zemljišta prema standardima koji su uvijek dovoljni za život i blagostanje ljudi, za oživljavanje flore i faune.
Zagađivanje vazduha vrši se emisijom štetnih gasovitih i čvrstih materija, najčešće kao rezultat ljudske djelatnosti ali i emisijom iz prirodnih izvora.
Zagađenje vazduha nastaje kad koncentracija određenih zagađujućih materija ( polutanata ) dostigne veličine koje uzrokuju njegovu toksičnost, tj. počinje štetno djelovanje na zdravlje ljudi i biljni i životinjski svijet.
Zagađivanje vazduha može da se posmatra kroz tri osnovne grupe štetnih efekata izazvanih emisijom u vazduh različitih zagađujućih materija.
Zakiseljavanje , eutrofikacija i prizemni ozon
Oštećenje ozonskog omotača
Klimatske promjene kao rezultat povećanih emisija gasova sa efektom staklene bašte, antropogenog porijekla.
ZAKONSKA REGULATIVA
Pitanja vezana za kvalitet vazduha u EU su od posebnog značaja i kao takva imaju veoma razvijenu i opsežnu legislativu izgrađenu na tačno definisanim principima i sa ugrađenim zdravstvenim standardima i pretpostavkama vezanim za razne zagađujuće materije u vazduhu.
Jedan od najznačajnijih instrumenata zaštite životne sredine je pravna regulativa. U dosljedno poštovanje dobro definisane pravne regulative obezbjeđuje se optimalno smanjenje štetnih uticaja zagađivača na prirodno okruženje, a time i život i rad sadašnjih i budućih generacija u zdravoj sredini.
Zakonom o zaštiti životne sredine promoviše se integrisana zaštita komponenti životne sredine, što znači da one moraju biti zaštićene pojedinačno i u sklopu ostalih, uzimajući u obzir njihove međusobne odnose. Zaštita komponente životne sredine podrazumijeva zaštitu kvaliteta, kvantiteta i njihovih zaliha, kao i očuvanje prirodnih procesa unutar komponenti i njihove prirodne ravnoteže.
Prostornim planovima određuju se zone izgradnje na određenim lokacijama i određenom području, zavisno od stepena opterećenja životne sredine i svrhe unutar određenih dijelova na određenim lokacijama.
2.1 ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA REPUBLIKE SRPSKE
Zakon o zaštiti vazduha Republike Srpske ( Sl. glasnik Republike Srpske br. 53/02 ) uređuje zaštitu vazduha od zagađivanja radi zaštite zdravlja ljudi, klime i životne sredine od štetnog uticaja zagađenog vazduha. Prema ovom zakonu obezbjeđuje se zaštita kvaliteta vazduha radi izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnog uticaja zagađivanja vazduha na ljudsko zdravlje, klimu i životnu sredinu u cjelini: kontrola zagađivanja vazduha koja potiče od ljudskog djelovanja i ograničavanje intenziteta zagađivanja vazduha na izvorima zagađenja; održavanje postojećeg stanja kvaliteta vazduha na prostorima nezagađenog vazduha; poboljšavanje vrijednosti kvaliteta vazduha u zonama u kojima je vazduh zagađen; proces zaštite vazduha kao dio sistema zaštite životne sredine sa utvrđenim pravima, obavezama i odgovornostima fizičkih i pravnih lica; informisanje stanovništva o vrijednostima kvaliteta vazduha, učešće javnosti u procesu zaštite vazduha i ostvarivanje drugih ciljeva u skladu sa ovim zakonom.
Prema ovom zakonu definisani su ciljevi zaštite vazduha: zaštita kvaliteta vazduha radi izbjegavanja štetnog uticaja na ljusko zdravlje i živornu sredinu u cjelini; kontrola zagađivanja vazduha koja potiče od ljuskog djelovanja; održavanje postojećeg stanja kvaliteta vazduha na prostorima čistog vazduha; poboljšanje vrijednosti kvaliteta vazduha u zonama u kojima je on zagađen; informisanje stanovništva o vrijednostima kvaliteta vazduha; učešće javnosti u procesu zaštite vazduha; ostvarivanje drugih ciljeva zaštite vazduha.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta