Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementi u obračunu troškova". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај
Увод ..................................................................................................................... 2
1. Карактеристике савремних метода обрачуна трошкова .................. 5
2. Обрачун трошкова и учинака ............................................................... 5
3. Обрачун трошкова у савременим условима пословања ................... 6
4. Одложени обрачун трошкова ................................................................. 7
5. Обрачун трошкова по операцијама ....................................................... 8
6. Обрачун трошкова квалитета ................................................................. 9
7. Елементи у обрачуну трошкова .............................................................. 9
7.1. Обрачун и књиговодствено обухватање примарних трошкова по врстама у финансијском књиговодству .................................................. 11
7.2. Преузимање и алокација примарних трошкова на места и носиоце трошкова ............................................................................................. 14
7.2.1. Алокација примарних трошкова на места и носиоце трошкова .................................................................................................. 15
Закључак ............................................................................................................. 16
Литература .......................................................................................................... 17
Увод
Последњих деценија многа су се предузећа како производна, тако и услужна суочила са драматичним променама у условима пословања. Смањење административне регулативе у комбинацији са интензивном конкуренцијом од стране иностраних предузећа на домаћем тржишту, доводи до тога да се већина предузећа бори на високо конкурентном глобалном тржишту. Истовремено технолошке иновације и потреба да се задовоље препознатљиви захтеви потрошача, доводи до скраћења животног циклуса производа.
Савремену производњу карактерише, између осталог и примена нових технологија, које поседују одређена својства по којима се битно разликују од класичних, а која се огледају у већој флексибилности производа, процеса организације управљања и сл. Примена нових технологија има, између осталог утицај на измену структуре трошкова, као и карактер појединих трошкова.
Управљање трошковима у савременим условима пословања не може се свести само на решавање проблема њихове алокације, већ на изналажење могућности за њихову контролу и смањење. Један од кључних концепата за управљање трошковима у савременим условима пословања је обрачун циљног трошка.
Обрачун циљног трошка је стратешки концепт управљања трошковима усресређен на смањење трошкова током укупног животног циклуса производа, почев од планирања производње и конструкције производа, прелиминарног дизајна, детаљног дизајна и тестирања, до његове производње, дистрибуције, сервисирања и одржавања. Да би се то постигло обрачун циљног трошка интегрише функцију производње и маркетинга са инжењерингом.
За савремена предузећа, суочена са променљивим, све префињенијим захтевима потрошача и са оштром конкуренцијом на глобалном тржишту, квалитет постаје један од кључних фактора успеха и парадигма конкурентности. При томе има се у виду квалитет производа и услуга, али и квалитет свих пословних процеса. За разлику од ранијег приступа квалитету, који је значио проверавање квалитета након завршетка процеса производње, савремени приступ подразумева уграђивање квалитета пре отпочињања процеса производње и то у фази дизајнирања и израде прототипова, као и у свим фазама процеса производње.
Применом принципа управљања квалитетом на све аспекте пословања, долази се до концепта управљања укупним квалитетом, који има за циљ задовољење потреба потрошача, а базиран је на принципу непрекидног побољшања, уз учешће свих запослених. Управљање укупним квалитетом наглашава потребу да се производне функције у предузећу третирају као процеси и да се стално унапређују.
Традиционални системи обрачуна трошкова усмерени су према производу, а не према процесу, па нису компатибилни са филозофијом управљања укупним квалитетом. Нови концепт обрачуна трошкова, познат као обрачун трошкова по активностима, пружа информације о трошковима по процесима, као и о самим процесима и компатибилан је са филозофијом менаџмента укупног квалитета. Квалитет се представља као кључни фактор успеха и парадигме конкурентности и сматра се да је обрачун трошкова по активностима услов за примену пословне филозофије управљања квалитетом.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta