Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije i akcijski kapital". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај
Увод ......................................................................................................... 3
1. Акције ................................................................................................. 5
1.1. Појам и правна обележја акције .................................. 5
1.2 Елементи акције ................................................................. 6
1.3 Врсте акције и њихова обележја ................................... 6
1.4. Пласман емисије ............................................................... 8
1.4.1 Јавни пласман ......................................................... 8
1.4.2 Приватни пласман ................................................ 10
1.4.3 Привилегован пласман ...................................... 10
1.5. Фактори цена акција .......................................................... 10
1.5.1 Приходи од акција ............................................... 11
1.5.2 .Деобе акција и дивиденде ................................ 11
1.5.3. Каматне стопе ........................................................11
1.5.4. Акцијски фонд ........................................................12
2. Настанак и значај акцијског капитала ...................................... 13
2.1. Дивиденда - приход акционарског капитала ............ 13
Закључак .................................................................................................. 15
Литература ............................................................................................... 16
Увод
Капиталним хартијама од вредности називају се хартије од вредности тржишта капитала, односно ефекти. Ефекти, у ствари, представљају део хартија од вредности са којима се послује на тржишту капитала, без обзира како је оно организовано. Ефекти су хартије од вредности које писмено потврђују право потраживања или учешћа и као такве садрже безусловно, или условно право на сталан приход. Унутар једне врсте одликују се и међусобним правом заступања.
Главна подела финансијских тржишта је она која их сврстава у две основне категорије:
а) тржиште новца ( краткорочно тржиште),
б) тржиште капитала ( дугорочно тржиште).
Тржиште капитала је сегмент финансијских тржишта на коме се тргује финансијском активом чији је рок доспећа дужи од једне године. На овом тржишту превасходно се тргује дугорочним хартијама од вредности, инструментима дуга и власничким инструментима. Еминенти на овом тржишту долазе до средстава за своје дугорочно финансирање. Посебну улогу имају такозвани институционални инвеститори ( институционе компаније и фондови, пензиони фондови, осигуравајућа друштва и друго.), јер су они највећи власници појединих облика финансијске активе.
Учешће у капиталу правних лица представља вид дугорочног пласмана који настаје када је профитна стопа у компанијама у које се улаже већа од тржишне каматне стопе, када се жели учестовати у управљању, када се жели ући на ново тржиште и слично. Улози могу бити трајни и представљају вид дугорочног пласмана, којим се омогућује стицање или увећавање капитала.
Дугорочне акције, обвезнице, хибридни инструменти који укључују обележја акција и обвезница , представљају најзначајније дугорочне хартије од вредности којима се тргује на тржишту капитала. Дугорочни финансијски пласмани реализују се највећим делом кроз дугорочне ХОВ посредством тржишта капитала. У нашој земљи тржиште капитала није довољно развијено, односно евидентан је недостатак адекватног тржишног материјала за реализацију оваквог облика финансијског пласмана.
На тржишту капитала и у његовој трансформацији најзначајнију улогу имају акције од суфицитних до дефицитних економских јединица. Акције не издају само крајње дефицитне економске јединице већ и интермедијарне финансијске институције. Оне су значајне не само у трансформацији финансијске штедње већ и у формирању својинске и управљачке структуре привредних субјеката као и у њиховом реструктурисању.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta