Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Električni parametri". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
Uvod………………….……………………………………………………………….…2
Uopšteno o električnim parametrima................................................................................3
Parazitni efekti pri merenju...............................................................................................5
Eliminisanje parazitnih efekata.........................................................................................6
Zaključak……..………………………………………………………………………...12
Literatura…..…………………………………………………………………………...13
UVOD
Svaki materijal ima jedinstvenu strukturu i svojstene električne i dielektrične karakteristike. Tačna merenja tih karakteristika omogućuju naučnicima, istraživačima i inženjerima dobijanje značajnih informacija o ispitivanom materijalu. Na osnovu tih podataka kontrolišu se procesi u proizvodnji, poboljšava se kvalitet i prilagođava se materijal ili komponenta određenoj nameni.
UOPSTENO O ELEKTRICNIM PARAMETRIMA
Elektricni pribor za merenje parametra dele se u nekoliko vecih podgrupa:
voltmetri
ampermetri
kombinovani pribor
fazometri
ispitne stanice i itd…
Kontrola elektricnih parametra na elektricnim masinama vrsi se uz pomoc protokola o ispitivanju.
Klasifiikacija ekektricnih paramerta:
Napon jednosmerne struje Faza Konstanta Hola Napon naizmenicne struje Otpor izolacije s.naizm.str Pokretljivost nosaca Jednosmerna struja Otpor izolacije mrezi jedn.s Koncentracija nosaca Naizmenicna struja Specificni otpor Dielektricna prodornost Aktivna struja Specificni opsti otpor Jacina elektricnog polja Reaktivna snaga Kapacitet Gradijent jacine elek.polja Frekvencija Induktivnost Tang. ugla dielektr.gubitka Kompleksni otpor Dobrota Uzajamna induktivnost
Sistem za merenje električnih i dielektričnih karakteristika materijala, komponenti i kola sastoji se od: analizatora impedanse (impedance analyzer - sl. 1) ili mrežnog analizatora (network analyzer), sa adapterom za povezivanje instrumenta sa ispitivanim uzorkom i računara povezanog sa instrumentom.
Slika 1 – Mrezni analizator
On poseduje odgovarajuće softvere za prenos, skladištenje, prikaz i kasniju obradu izmerenih podataka (sl. 2).
Slika 2 – Računar za obradu izmerenih podataka
Vrsta adaptera koji će se koristiti za merenja zavisi od odabrane merne tehnike kao i fizičkih karakteristika ispitivanog uzorka. Najčešće korišćene merne tehnike koriste: “sendvič’’ metodu (parallel plate), koaksijalnu sondu (coaxial probe), transmisioni vod (transmission line), rezonantnu ćeliju (resonant cavity) i bezkontaktnu metodu (free-space).
Metoda sa postavljanjem uzorka između paralelnih ploča (elektroda) je jedna od najkorišćenijih, najtačnijih i najjednostavnijih metoda merenja električnih i dielektričnih karakteristika uzoraka. Na slici 3 je prikazan princip ove metode, koja se svodi na formiranje kondenzatora od ispitivanog materijala, i vidi se izgled sintetisanog uzorka sa nanetim elektrodama od srebrne paste.
Slika 3 – Princip pravljenja i izgled uzorka
Prilikom merenja AC parametara (pobuda je naizmenični sinusni signal) [1], uporedo se vrše i DC merenja [2] na više različitih temperatura radi dobijanja svih relevantnih parametara ispitivanog materijala (sl. 4).
Slika 4 – DC merenja na različitim temperaturama
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta