Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
БЕОГРАД
СЕМИНАРСКИ РАД
ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНО ПРАВО
ТЕМА: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Meнтор: Студент:
200-113/09
Чачак,2010.
С А Д Р Ж А Ј:
ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ОСНИВАЧКИ АКТ И СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
УЛАГАЊЕ У АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ВРСТЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
АКЦИЈЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ДИВИДЕНДА
ОСНОВНИ КАПИТАЛ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ОСНОВНИ ОРГАНИ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
Акционарско друшзво је привредно друштво, које оснива једно или више правних или физичких лица у својству акционара, ради обављања одређене делатности, под заједничким пословним именом, чији је основни капитал утврђен и подељен на акције.
Претеча савремених акционарских друштава сматра се Banco di Giorgio, основан 1407. године у Ђенови.
Организација акционарских друштава је у великој мери прописана Законом о привредним друштвима, а у појединостима њиховим статутом.
Акционарско друштво за своје обавезе одговара целокупном имовином, док акционари одговарају за обавезе друштва, само до износа уговореног, а и неуплаћеног улога у имовину друштва.
Акционарско друштво је правни субјект. Ово својство стиче регистрацијом код службе која је за то одређена. Свако акционарско друштво има своју имовину која је у моменту оснивања друштва по правилу основни капитал.Имовина акционарског друштва у целости је одвојена од имовине његових акционара. Акционари не одговарају за обавезе друштва према трећим лицима, већ само сносе ризик пословања друштва до вредности свог акционарског улога у друштво.
Основни капитал друштва подељен је на једнаке акције. Збир номиналних вредности свих акција чини основни капитал акционарског друштва.
Акционарско друштво има посебан значај у односу на друга друштва, јер је у овом друштву концентрисан велики капитал, који се може инвестирати у веће инцестиционе подухвате. Ово друштво пружа могућност да се прикупе велика финансијска средства, путем издавања или продаје акција. Акције су зато најмасовније и најзначајније хартије од вредности.
2. ОСНИВАЧКИ АКТ И СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
Законом је предвиђено да се приликом оснивања акционарског друштва доносе два документа и то оснивачки акт – који је неопходан приликом регистрације друштва и статут .
Оснивачки акт акционарског друштва се доноси у писаној форми и садржи :
пуно име и пребивалиште физичког лица, односно име и седиште друштва;
делатност;
означење да ли је друштво отворено или затворено;
износ основног капитала;
број акција и њихова номинална вредност;
трајање друштва, осим ако је основано на неодређено време; и др.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta