Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bitni elementi nastavnog plana i programa". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Приштини – Косовској Митровици
Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу
Семинарски рад из Дидактике
БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА
Лепосавић, 2010.година
Садржај
Увод......................................................................................................... 1 Појам наставног плана.......................................................................... 2 Распоред предмета у наставном плану................................................ 3 Појам наставног програма.................................................................... 5 Теорије о садржајима у наставном програму..................................... 6 Битни елементи наставног плана и програма..................................... 11 Закључак................................................................................................. 14 Литература................................................................................. 15
Увод
Наставни план и програм су главни документи на којима се темељи настава у школи - њима се одређују садржаји и временски оквири за реализацију образовања. Наставни план је основни школски документ којим се одређују предмети који ће се учити у поједином типу и врсти школе, којим редоследом по разредима и коликим бројем часова по предмету. Њиме се одрећује врста садржаја који се у некој школи уче, а тиме и тип школе.
Систем вредности друштва утиче на то који ће се предмети и колико учити у школама - критеријуми су: потребе друштва, потребе личности, захтеви традиције, културно-уметнички захтеви, научно-технолошки захтеви. Најчешће се комбинацијом ових приступа формира наставни план. Класификација наставних планова може бити: према нивоу школа у систему - за основну, средњу школу, вишу, факултет; према типу школе - за гимназију, медицинску школу, економску школу; према трајању школовања - потпуни и скраћени итд.
Предмети се у наставном плану распорећују на три начина - линеарни, концентрични и комбиновани. У линеарном распореду предмети се током школовања изучавају један за другим (никада паралелно). Концентричан распоред карактеристичан је по томе што ученици истог разреда истовремено савлаћују више наставних предмета (у сваком следећем разреду садржаји тих предмета су сложенији и обим-нији). Комбиновањем два претходна распореда користе се њихове предности и избегавају слабости - ова комбинација назива се спиралним наставним планом. Тако су рађени планови за сваку основну школу.
Појам наставног плана
Главни документи, на којима се темељи настава у школи су наставни план и наставни програм. Њима се одрећују садржаји и временски оквири за реализацију образовања.
Наставни план је основни школски документ. Њиме се одрећују предмети који ће се учити у поједином типу и врсти школе, којим редоследом по разредима и коликим бројем часова по сваком предмету. Наставним планом се одрећује која ће се врста садржаја учити у некој школи, а тиме се одрећује и профил наставе и тип саме школе. Потпуна тематска конкретизација даје се наставним програмом. Ово важи за наставу која се изводи у предметно-разредно-часовном систему.
Неки дидактичари замерају наведеној дефиницији што је традиционална. Истина је да се овај појам одавно тако дефинише у педагошкој литератури и, ако се суди на основу тога, он јесте традиционалан, али таква квалификација није уопште разлог за неку замерку. Основно питање је да ли је дефиниција тачна и потпуна. Они нигде и ничим не оповргавају ни један њен елеменат. Наставни план заиста јесте (1) основни (2) школски (3) документ и њиме се (4) одрећује који ће се (5) наставни предмети (6) учити у (7) поједином типу и врсти школе, (8) којим редоследом по разредима и са (9) коликим бројем часова из сваког предмета.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta