Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
НОВИ САД
ФАКУЛТЕТ ЅА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ПРАВО
СЕМИНАРСКИ РАД
Предмет- Привредно право
Тема- Акционарско друство
МЕНТОР СТУДЕНТ
Проф.Драшко Босанац Ковачевић Владан
Бр.индкса.I-637/09
САДРЖАЈ
TOC \o "1-3" \h \z \u 1. Опште карактеристике...............................................................................................................2
1.1. Појам............................................................................................................................2
1.2. Историјски развој........................................................................................................2
1.3. Карактеристике...........................................................................................................2
2.1. Власнички режим........................................................................................................3
2.2.Оснивачи.......................................................................................................................4
2.3.Карактер улога ............................................................................................................5
2.4.Начин оснивања...........................................................................................................5
3. Конститутивни акти ...................................................................................................................6
3.1.Оснивачки акти и статут.............................................................................................6
3.1.1.Оснивачки акт ..........................................................................................................6
3.1.2.Статут.........................................................................................................................7
3.1.3.Однос оснивачког акта и статута............................................................................7
4. Врсте акционарског друштва.....................................................................................................8
4.1. Затворено друштво.....................................................................................................9
4.2.Отворено друштво.......................................................................................................9
5. Поступак оснивања...................................................................................................................10
5.1.Поступак симултаног оснивања...............................................................................11
5.2.Поступак сукцесивног оснивања..............................................................................12
5.3.Оснивачка скупштина...............................................................................................13
6.Органи друштва.........................................................................................................................13
6.1. Скупштина акционара..............................................................................................13
6.1.1. Делокруг рада скуштине..........................................................................13
6.1.2. Врсте скупштина......................................................................................14
6.1.2.1 Годишња скупштина.................................................................14
6.1.2.2 Ванредна скупштина.................................................................14
6.1.2.3.Скупштина по налогу суда.......................................................14
6.1.3. Поступак сазивања скупштине................................................................15
6.1.4. Поступак рада и одлучивања...................................................................15
6.2. Управни одбор..........................................................................................................16
6.2.1. Надлежност управног одбора..................................................................16
6.2.2. Одлучивање управног одбора  ................................................................16
6.3. Извршни одбор..........................................................................................................16
6.4.Надзор у акционарском друштву.............................................................................17
6.4.1 Надзорни одбор .........................................................................................17
6.4.2. Интерни ревизор -одбор ревизора ..........................................................17
6.4.3. Стручни повереник акционарског друштва...........................................17
7. Акције.........................................................................................................................................17
7.1. Обичне и преференцијалне акције.........................................................................18
7.2. Одобрене и издате акције.........................................................................................18
8. Дивиденда .............................................................................................................................18
9. Промена облика друштва - Трансформација.........................................................................19
9.1.Трансформација у друштво са ограниченом одговорношћу.................................19
9.2.Трансформација у командитно друштво.................................................................20
9.3.Трансформација у ортачко друштво........................................................................20
10. Престанак друштва.................................................................................................................20
11.Закључак...................................................................................................................................22
12. Литература...............................................................................................................................23
1. Опште карактеристике
1.1.Појам
Закон о привредним друштвима акционарско друштво дефинише као привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица у својству акционара ради обављања одређене делатности, под заједничким пословним именом, чији је основни капитал утврђен и подељен на акције.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta