Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistički informacioni sistemi". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin
SEMINARSKI RAD
Tema: Informacioni logistički sistem
Novembar,2010.
Sadržaj
Uvod
Logistika se može posmatrati kao jedna od poslovnih funkcija unutar preduzeća.Mikrologistika se odnosi na fenomene kojima se žele ostvariti ciljevi preduzeća. U tom smislu svrha, ciljevi i zadaci mikrologistike proizlaze iz svrhe, ciljeva i zadataka poduzeća.
U poslednjih trideset i više godina bilo je dosta novih ideja i koncepata na polju poslovnog menadžmenta od čega je nešto prihvaćeno a nešto ne. Međutim, jedan od najznačajnijih principa koji je postao široko prihvaćen i praktikovan jeste Just-in-time ili JIT koja kako filozofija tako i tehnika. Bazirana je na jednostavnoj ideji da gde god je to moguće nijedna aktivnost ne treba da bude smeštena u sistemu ukoliko nema potrebe za tim.
Prema tome, nijedan proizvod ne bi trebalo da se pravi, nijedna komponenta ne bi trebalo da se naruči dok nema zahteva. U suštini, JIT je „pull“ koncept gde potražnja na kraju linije snabdevanja povlači proizvode ka tržištu a iza tih proizvoda može se odrediti protok komponenti putem te iste potražnje. Ovaj kontrast sa tradicionalnim „push“ sistemom gde se proizvodi proizvode ili spajaju u gomilama u očekivanju potražnje i pozicioniraju se u lancu snabdevanja kao „baferi“ između različitih funkcija i entiteta.
Konvencionalni pristup izlaženja u susret zahtevima potrošača je baziran na jednoj formi statističke kontrole inventara koja se obično može oslanjati na ponovno naručivanja kada nivoi inventara padnu do jedne, unapred određene tačke – takozvane tačke ponovne narudžbine (ROP).
U okviru ovog pristupa tačka ponovne porudžbine ili nivo ponovne porudžbine je unapred određen bazirano na očekivanom vremenu popunjavanja. Iznos koji treba biti poručen može biti baziran na ekonomskoj formulaciji količine porudžbine (EOQ) koja vrši balans troškova držanja inventara u odnosu na troškove postavljanja porudžbina za zamenu.
Alternativne metode obuhvataju regularnu kontrolu zaliha uz određene intervale između porudžbina kada je iznos koji treba da bude poručen određen uz uzimanje u obzir unapred određenog nivoa zamene.
Logistički informacioni sistem
Na isti način na koji uobičajena mudrost u proizvodnji bila iskorišćena za maksimizovanje potrebnih količina, slično razmišljanje može se pronaći i u ostatku distributivnog lanca. Prema tome, navikli smo da vidiom da se isporučuju kontejneri ili šleperi, potrošači su obeshrabreni da naruče manje količine zbog taksi a rasporedi isporuka su obično bazirani na optimizovanju efikasnosti rasporeda ruta i konsolidacijom isporuka. Jasno je da takav pristup ide protiv zahteva JIT distributivnog lanca. U okviru JIT filozofije zahtevi za malim isporukama moraju biti češće vršeni i moraju ispunjavati precizne vremenske zahteve potrošača.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta