Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izrada brizganih proizvoda". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


TEHNI^KA [KOLA OD@ACI
MATURSKI RAD
TEMA:
Izrada brizganih proizvoda
U^ENIK: IVANA Dini} OD@ACI JUN 1999. godine
SADR@AJ 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. 7. 8. 9. Uvod Ciklus brizganja Faze brizganja Teorija brizganja Procesne promenljive kod brizganja Kvalitet otpreska Temperature kalupne {upljine Pritisak u kalupnoj {upljini Temperatura rastopa Brzina ubrizgavanja Pode{avanje optimalnih uslova prerade na brizgalici Osnovno pode{avanje parametara prerade Temperature rastopa i kalupne {upljine Zapremina ubrizgavanja Brzina ubrizgavanja Pritisak u hidrauli~nom sistemu Pode{avanje vremena naknadnog pritiska i vremena zamrzavanja Ulivni sistem Hla|enje rastopa i vreme hla|enja Tok pritiska u kalupnoj {upljini Naj~e{}e gre{ke kod brizganja Primer proizvoda dobijenog brizganjem Zaklju~ak Literatura 3 4 4 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16
2
1. UVOD
Brizganje je jedna od naj~e{}e upotrebljavanih tehnika prerade termoplasti~nih masa, a sve vi{e se koristi i za preradu termoreaktivnih materijala (duroplasta). Ovim postupkom prera|uju se: duroplasti, elastomeri i termoplasti. Postrojenje za brizganje (brizgalica) diskontinualno proizvodi formirane artikle od makromolekularnih materijala, me|u koje spada i polipropilen. Danas postoje {iroki izbori brizgalica koje se razlikuju po veli~inama i nameni.
Izgled brizgalice Brizganje termoplasta ima {iroke mogu}nosti u pogledu palete sirovina za preradu, oblika, svojstva i dimenzija proizvoda. Zbog tih mogu}nosti i zahteva koji se postavljaju u pogledu kvaliteta i dimenzionalne stabilnosti otpreska od osnovne je va`nosti poznavanja parametara koji uti~u na kvalitet otpreska kao i problemi koji se javljaju u procesu brizganja, a koji su u stanju dovesti do odstupanja od propisanih zahteva na proizvod.
3
2.Ciklus brizganja
Tehnolo{ki proces brizganja sastoji se od niza operacija koji se odvijaju automatski, u ponovljivom ciklusu, a to su: 1. Zatvaranje kalupa 2. Primicanje mlaznice 3. Ubrizgavanje 4. Naknadni pritisak 5. Doziranje 6. Odmicanje mlaznice 7. Hlanjenje 8. Otvaranje kalupa 9. Izbacivanje otpreska 10.Pauza izme|u ciklusa U po~etku ciklusa neophodno je prethodno obaviti radnje kojima se ma{ina ili sistem za brizganje dovodi u radno stanje i po~etni polo`aj. Te radnje se sastoje od zagrevanja cilindra za topljenje i hidrauli~kog ulja na radnu temperaturu, a po~etni polo`aj je obi~no slede}i: otvoren kalup, izbaciva~ u zadnjem polo`aju, odmaknuta mlaznica i nadoziran materijal. Proces ubrizgavanja obuhvata zagrevanje materijala do prelaska u te~no stanje i ubrizgavanje rastopljene mase pod pritiskom u zatvoreni temperirani alat, u kome masa postaje ~vrsta i dobija gotovi oblik za upotrebu. Na kvalitet otpreska najvi{e uticaja imaju temperatura kalupne {upljine, pritisak u kalupnoj {upljini, temperatura rastopa i brzina ubrizgavanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta