Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "AutoCad". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NOVOM SADU [KOLSKA GODINA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 2005 / 2006
SMER: ODR@AVANJE I POUZDANOST
POLJPRIVREDNE TEHNIKE
SEMINARSKI RAD
AutoCAD 14
OSNOVE PODE[AVANJA
I CRTANJA
Predmet: PROJEKTOVANJE POMO]U RA^UNARA
Novi Sad, 2006.
SADR@AJ
UVOD ......................................................................................... 3
CILJ RADA ................................................................................. 4
PREGLED IZ LITERATURE ....................................................... 4
RAD SA AutoCAD - om .............................................................. 5
INSTALACIJA AutoCAD – a ............................................. 5
POKRETANJE AutoCAD – a.............................................. 5
GRAFI^KI EDITOR AutoCAD – a ......................................6
PALETE SA ALATKAMA ZA CRTANJE ..................7
PALETE SA ALATKAMA ZA MODIFIKACIJU..........8
PO^ETNA PODE[AVANJA ...............................................8
ARHIVIRANJE CRTE@A ...........................................8
ODREDJIVANJE FORMATA CRTE@A .....................9
IZRADA OKVIRA CRTE@A .....................................10
IZBOR VRSTA LINIJA .............................................11
CRTANJE ZADATOG CRTE@A .......................................12
4.5.1.[RAFIRANJE ZADATOG CRTE@A ........................16
KOTIRANJE ZADATOG CRTE@A ..........................17
PODE[AVANJE [TAMPE ZADATOG CRTE@A ....19
TEHNI^KI CRTE@ - PRILOG ....................................................20
ZAKLJU^AK ..............................................................................21
LITERATURA ............................................................................22
1.0. U V O D
Tokom proteklih nekoliko godina AutoCAD se razvio od programa koji se pokretao iz DOS-a putem komandne linije, do potpune aplikacije za Windows. Sa pojavljivanjem AutoCAD-a 14, Autodesk se potpuno odvojio od sveta DOS-a. AutoCAD 14 ne podr`ava ni DOS ni UNIX. Koncentrisanjem na jedan operativni sistem, Autodesk je formirao efikasniji br`i AutoCAD. AutoCAD verzija 14 kao dodatnu olak{icu nudi manje datoteke od verzije 13 a zahteva i manje memorije. Njegova brzina dosti`e, a u mnogim slucajevima i nadmasuje , brzine ranijih verzija AutoCAD-a za DOS. AutoCAD verzija 14 obezbeduje `eijenu brzinu sa olak{icama koje nudi okru`enje prozora za vi{eprogramski rad. AutoCAD odii~no koristi okru`enja Windowsa. Na primer, moze se koristititi OLE osobina Windowsa da direktno se prenesu dokumenti iz Excela, Windows Painta, ili bilo kojih drugih programa koji podr`avaju OLE kao serversku aplikaciju u AutoCAD. Kao i u verzijama 12 i 13, iz AutoCAD-a mo`e direktno da izveze crte`e ostalim korisnicima OLE-a. Ovo zna~i da vi{e ne moramo da prevodimo i preradujemo dokumente da bismo ih iz programa za tabelarno izra~unavanje, baza podataka, teksta ili bilo kojih drugih podataka prebacili u AutoCAD. To takodje zna~i da kada `elimo da dodamo fotografiju crte`u napravljenom u AutoCAD-u neki drugi Windows program, treba samo da je ise~emo i prenesemo (engl. Cut and paste). Podaci koji se baziraju na tekstu takodje mogu da se iseku i zalepe ~ime se {tedi vreme pri prebacivanju podataka, kao {to su slojevi ili imena blokova.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta