Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Iskorišćavanje šumske biomase". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМСКЕ БИОМАСЕ
Семинарски рад из предмета Енергетски процеси и окружење
Ментор: Кандидат:
Ниш 2010
САДРЖАЈ
УВОД
МЕТОД РАДА
Биомаса
Потенцијал, прерада и производња дрвета у Србији
Физичка и енергетска својства шумских биомаса
Дрвни отпад, утицај на животну средину, и могућност коришћења у неенергетске сврхе
Тржиште Европске Уније
ЗАКЉУЧАК
РЕФЕРЕНЦЕ
УВОД
Осамдесетих година прошлог века, услед економске кризе која је све више и више узимала маха, покренути су програми ефикасног коришћења како енергије тако и самих извора исте. Дуготрајна економска блокада и велика економска криза деведеситих година разорили су нашу привреду, што се одразило на наша предузећа која су покушавала да одрже минимални ниво активности, али нека од њих су морала да прекину производњу. За време кризе у нашој земљи, коришћење биомасе прогредује, односно, изграђен је велики број постројења, а то су:
Стотинак малих котлова
Неколико десетина већих котлова
Неколико постројења на биогас
И неколико малих постројења за гасификацију биомасе.
Када је економска блокада завршена 2000. Године, индустрија је почела да оживљава и да обнавља опрему. Већи ниво производних активности и низ других повластица створили су нове околности за нови почетак коришћења остатака биомасе као горива.
МЕТОД РАДА
2.1. Биомаса
Дефиниција биомасе гласи: Биомаса подразумева широк распон органског материјала од растиња, отпада биљног и животињског порекла до чврстог комуналног отпада који се може користити као извор енергије.
У биомасу спадају:
Дрво
Пиљевина и дрвни отпаци
Слама
Стајско ђубриво
Шећерна трска
Алге
Друге врсте биљака, кукуруз, соја итд.
Битно је напоменути да је биомаса обновљиви извор енергије, за разлику од необновљивих као што су гас, нафта и угаљ, која се манифестује спаљивањем самих извора, који су претходно напоменути у тексту, и издвајањем алкохола као код биогорива.
Свакако најбитније поглавље биомасе јесте шумска биомаса а најважнији представник сумске биомасе је дрво.
Шуме Србије данас покривају око 27% територије што свакако није дивољно са гледиста станишних потенцијала и са становишта шумовитости. Дрвна биомаса је важан производ за подмирење различитих потреба друштва. Од укупне просечне количине, техничко, обло и просторно дрво учествује у просеку са 58%. Овде сам напоменуо главног престевника шумске биомасе, а конкретно о потенцијалу, преради и производњи биће висе речи у следећем поглављу.
Једна од најнеповољнијих карактеристика биомаса која чини озбиљну препреку за њихову масовнију употрбу је мала запреминска маса, односно складишна густина. Захваљујући њој поскупљује сакупљање, транспорт и ускладиштење. За одређене биомасе из ратарске произвидње постоји технички освојена механизација и различити облици припреме. За такве припремљене форме биомаса потребна је далеко мања запремина за ускладиштење, него за биомасе у основном насутом стању тзв. РИНФУЗ. Нажалост за већину биомаса не постоји организован и механизован начин прикупљања, транспорта и ускладиштење.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta