Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronsko poslovanje". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
uvod
Komunikacije čine osnovu svakog poslovanja. U toku poslovanja odvija se komunikacija između preduzeća i kupaca, između zaposlenih u okviru preduzeća, poslovnih partnera i preduzeća itd. Bez komunikacija, usluge i proizvodi se ne bi mogli prodavati niti proizvoditi. Pojava Interneta dovodi do novog načina komuniciranja koji omogućava neslućene mogućnosti. Danas sve više elektronsko poslovanje postaje standardni način poslovanja u razvijenom svetu.
Koncepti elektronskog poslovanja obuhvataju onlajn komunikacije, poslovne transakcije, trgovinu robom i uslugama, pružanje servisnih i finansijskih usluga i sve ostale akcije i radnje koje prate poslovanje i za čiju realizaciju je neophodna računarska mreža Internet. Ovde postoje i problemi izazvani okruženjem u kome je savremena i, pre svega, konkurentna organizacija primorana da funkcioniše. Karakteristika ovakvog okruženja jeste da su organizacije u njemu suočene sa dva osnovna problema - globalizacijom i visokim nivoom organizacionih i tehnoloških promena. Prelazak na elektronsku trgovinu predstavlja način za savladavanje ovih problema iz više razloga, ali naročito zato što je ovaj oblik poslovanja sposoban da eliminiše problem vremenske razlike i geografske udaljenosti između poslovnih partnera vezan za naručivanje, isporuku i plaćanje robe ili usluga. Pored toga, granice poslovanja se proširuju na robe i usluge koje do pojave ovog tipa poslovanja nisu ni postojale, odnosno na elektronske robe i usluge.
U današnjem svetu povećane globalizacije tržišta i ekonomske regionalizacije, poslovanje ne može biti uspešno bez upotrebe moderne informacione tehnologije. Umrežavanje preduzeća i javne administracije i razvoj Interneta doveli su do velikih promena u načinu i efikasnosti rada poslovnih sistema. Omogućena je jednostavna i brza komunikacija, gotovo trenutno prenošenje velikih količina podataka na velike udaljenosti, jednostavno objavljivanje i ažuriranje multimedijalnih dokumenata i njihova kontinuirana globalna dostupnost, digitalna isporuka dobara i usluga, direktno plaćanje putem Interneta, stvaranje virtuelnih organizacija itd. Sve to predstavlja elemente novog oblika poslovanja, tzv. elektronskog poslovanja (electronic business), opšteg koncepta koji obuhvata sve oblike poslovnih transakcija ili razmene informacija koje se izvode korišćenjem informacione i komunikacione tehnologije i to:
• između preduzeća,
• između preduzeća i njihovih kupaca, ili
• između preduzeća i javne administracije.
INTERNET
Pojam, nastanak i struktura
»Internetski način života« ili »internetski način rada« su novi način života i rada, prošireni iskorišćavanjem prednosti digitalnih uređaja i digitalnih veza i s tim u vezi digitalnih informacija, po rečima B. Gejtsa , sa ciljem uspostavljanja trenutnih poslovnih refleksa i stalnog, interaktivnog strateškog razmišljanja.
Fenomen Interneta je u onome što Internet pruža, promenama koje pokreće, on je novi mas-medij, nova kultura i novi način razmišljanja.
Osnove Interneta postavljene su šezdesetih godina u Americi, iako se Internet kao termin prvi put pojavljuje osamdesetih godina prošlog veka.
Prvi projekat izgradnje jedinstvene mreže je ARPANET ( Advanced Research Project Agency Network). Finansiralo ga je ministarstvo odbrane SAD. Sedamdesetih godina na ovu mrežu se priključuju univerziteti u SAD, a osamdesetih akademske institucije Evrope. Za širenje mreže od krucijalnog značaja je definisanje komunikacionog protokola (TCP/IP – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol), 1974., sa konačnom verzijom 1978. Preokret u razvoju Interneta nastaje devedesetih godina izlaskom i van akademskog okruženja, odnosno legalizacijom komercijalnih aktivnosti na Internetu. Na početku novog milenijuma Internet postaje globalna mreža.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta