Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antropogene turističke vrijednosti Kine - Spomenici pod zaštitom UNESCO-a". Rad ima 50 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИША ШКОЛА ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО ТРЕБИЊЕ
АНТРОПОГОНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРИЈЕДНОСТИ КИНЕ
КУЛТУРНА И ПРИРОДНА БАШТИНА ПОД ЗАШТИТОМ UNESCO-a
- Дипломски рад -
Ментор: Др Обрен Гњато Требиње, јун 2010 године
САДРЖАЈ
1.УВОД - 3 стр. 2.АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРИЈЕДНОСТИ - 4 1.1 Етнографске туристичке вриједности - 4 2.2. Амбијенталне туристичке вриједности - 4 2.3. Туристичке манифестације - 5 2.4. Пејзажне туристичке вриједности - 5 2.5. Умјетничке туристичке вриједности - 5 3.КИНА – ОПШТЕ ФИЗИЧКО - ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - 6 4.ИСТОРИЈА КИНЕ - 8 4.1. Древна Кина - 8 4.2. Уједињење Кине - 8 4.3. Пад Царства - 9 4.4. Народна Република Кина - 10 5.ДРУШТВЕНЕ И ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ У НР КИНИ ОД 1978. ГОДИНЕ - 10 6.КУЛТУРНА И ПРИРОДНА БАШТИНА НР КИНЕ ПОД ЗАШТИТОМ УНЕСКА-11 6.1. Културни споменици- 13 6.2. Мјешовити споменици - 38 6.3. Природни споменици - 40 7.РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ- 45 7.1. Саобраћај и телекомуникације - 45 7.2. Рецептивни капацитети - 46 7.3. Капацитети за смјештај туриста - 46 7.4. Остали важнији рецептивни капацитети - 47 8.ЗАКЉУЧАК - 49 9.ЛИТЕРАТУРА - 50
1. УВОД
Туризам је скуп односа и појава који су везани за кретање и потрошњу изван сталног мјеста боравка, у виду задовољавања културолошких и рекреативних потреба. Туриста је свако лице које на свом путовању изван сталног мјеста боравка проведе више од 24 часа. Основни покретач туристичких кретања је туристичка потреба људи. Она се формира у мјесту сталног боравка и постоји независно од туристичких вриједности. Међутим, туристичка потреба се може задовољити само уз постојање и понуду одговарајућих природних и антропогених туристичких вриједности. Уопштено узевши, туристичке вриједности су објекти, појаве, процеси и догађаји у животној средини, који привлаче пажњу туриста. Ккао такве, имају наглашена својства туристичке привлачности која се заснивају на различитим особеностима природе и антропогених објеката у њој. Дакле, туристичке вриједности могу бити природне и антропогене. Овдје је посвећена пажња антропогеним туристичким вриједностима Кине с освртом на културну и природну баштину под заштитом УНЕСКО-а. .
3
2. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРИЈЕДНОСТИ
Антропогене туристичке вриједности су они објекти, догађаји и манифестације у простору за које се може везати пажња туриста. Оне подстичу културна и манифестациона туристичка кретања. То потиче из естетских, куриозитетних, умјетничких и знаменитих својстава туристичке привлачности. Испољавају се као комплексне, самосталне и комплементарне вриједности, што зависи од низа елемената опште, историјске, етнографске, умјетничке и културне вриједности и препознатљивости на туристичком тржишту. По облику појављивања антропогене туристичке вриједности се дијеле на етнолошке, умјетничке, амбијенталне, манифестационе и пејзажне. Предмет су проучавања више научних дисциплина – етнологије, историје, историје умјетности и практичних активности – конзервација, хортикултура, грађевинарство, драматургија, гастрономија. Антропогене туристичке вриједности можемо подијелити на: етнографске туристичке вриједности, амбијнталне туристичке вриједности, туристичке манифестације, пејзажне туристичке вриједности и умјетничке 2.1. Етнографске туристичке вриједности Дуг континуитет живота на Земљи у различитим природним, историјским и душтвеним приликама, условио је низ етнографских специфичности међу људима и народима. Етнографске туристичке вриједности су у основи комплементарне, како са другим антропогеним, тако и са бројним природним туристичким привлачностима. Доприносе обогаћивању садржаја туристичког боравка и остварењу већих економских и ванекономских ефеката туризма. Најбоље су валоризоване у земљама развијеног туризма. Туристима се презентују на лицу мјеста, као и на фестивалима, карневалима, коцертима, ревијама, у угоститељским објектима, као и кроз израду сувенира и употребних предмета. Чест су мотив у средствима туристичке пропаганде. Ријеч је о музичком фолклору, народној ношњи, обичајима, гастрономији, етици, естетици и др. 2.2. Амбијенталне туристичке вриједности Међу антропогеним туристичким вријеснотима, истичу се лако препознатљиве, стилкси дефинисане, архитектонски и умјетнички осмишљене цјелине различитих имена. Спој природног, руралног, урбаног, културног насљеђа и савремених остварења даје посебно обиљежје мањим и већим просторним цјелинама, које уз своје основне често добијају и наглашене туристичке вриједности. Амбијенталне туристичке вриједности су најчешће поједини дијелови насеља, музејски комп
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta