Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Digitalni fotoaparati". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Smer: Inženjerski menadžment
Predmet: Uvod u tehničke sisteme
Seminarski rad
Tehnički sistem:
Digitalni fotoaparati
Sadržaj:
1. Šta je digitalni fotoaparat?
2. Princip rada DFA
3. Vrste digitalnih fotoaparata
4. Elementi digitalnog fotoaparata
5. Karakteristike digitalnih fotoaparata
6. Nekoliko dobrih saveta
7. Saveti o čuvanju fotoaparata
8. Vrhunski modeli DFA
9. Napredni modeli
10. Literatura
Šta je digitalni fotoaparat
Digitalni fotoaparati (DFA) spadaju u dopunske uređaje, koji se mogu priključiti na PC sa odgovarajućim kablom i konektorom. Najčešće je to USB. Snimljena slika se može obrađivati pomoću odgovara-jućeg programa, kao što je Photoshop. Postoje i foto-aparati koji mogu da snimaju kratke video sekvence, pa oni mogu u izvesnom smislu zameniti web i video kamere.
Princip rada DFA
DFA ima tražilo kojim se usmerava ka objektu snimanja, objektiv kojim se slika uoštrava i prenosi na uređaj osetljiv je na svetlost.
Princip rada (slika 2.) može biti isti kao kod kamere sa filmom ali unutrašnji rad digitalne
Slika 2.
kamere je sasvim različit, jer se slika stvara pomoću uređaja sa spregnutim naelektrisanjem (Charge coupled device - CCD) ili pomoću CMOS senzora.
Svaki od senzorskih elemenata pretvara svetlost u napon proprocionalan njenom sjaju i taj se napon onda propušta kroz analogno-digitalni konvertor koji prevodi napon u CCD uređaju. Digitalni izlaz analogno-digitalnog konvertora šalje se u digitalni procesor signala (DSP - digital signal processor) koji podešava kontrast. Što je sjajnija svetlost, napon je viši i odgovarajući piksel je sveliji.
Vrste DFA
Elementi digitalnog fotoaparata
Osnovni sklopovi su:
telo,
objektiv,
tražilo za kadriranje (optičko ili elektronsko - LCD) ,
podsklop za ekspoziciju sa zaslonom i blendom,
senzor CCD,
analogno-digitalni pretvarač (ACD),
podsklop za privremeno memorisanje i kompresiju,
podsklop za kontrolu, proveru i upravljanje aparatom,
podsklop za automatsko uoštravanje,
memorijski modul,
komande i prekidači za rukovanje aparatom,
blic,
priključak za PC,
izvor napajanja
Elementi sa prednje strane aparata
Elementi sa zadnje strane aparata
Izgled LCD-a sa ručnim režimom rada
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta