Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bolonjska deklaracija i socijalizacija mladih". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.MILOŠA OBILIĆA 30
SEMINARSKI RAD IZ METODA I TEHNIKA
NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA
Bolonjska deklaracija i socijalizacija mladih
Banja Luka, januar 2010. godine
SADRŽAJ
UVOD 2
1. BOLONJSKA DEKLARACIJA 3
2.1 NASTANAK I RAZVOJ BOLONJSKE DEKLARACIJE 3
2.2 CILJEVI I ZADACI BOLONJSKE DEKLARACIJE 3
2.3 BOLONJSKI PROCES U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI SPRSKOJ 5
2. SOCIJALIZACIJA MLADIH 6
2.1 POJAM SOCIJALIZACIJE 6
2.2 SOCIJALIZACIJA MLADIH 6
2.3 PROBLEMI I RJEŠAVANJE PROBLEMA U RAZNIM SEGMENTIMA SOCIJALIZACIJE 7
3.4.1 PORODICA U PROCESU SOCIJALIZACIJE MLADIH 7
3.4.2 OBRAZOVANJE U PROCESU SOCIJALIZACIJE MLADIH 8
3.4.3 MEDIJI U PROCESU SOCIJALIZACIJE MLADIH 8
3.4.4 KULTURA I KOMUNIKACIJA U PROCESU SOCIJALIZACIJE MLADIH 9
2.4 SOCIJALIZACIJA MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI SRPSKOJ 9
3. BOLONJSKA DEKLARACIJA U PROCESU SOCIJALIZACIJE MLADIH 10
ZAKLJUČAK 11
Literatura 12
UVOD
U ovom seminarskom radu biće opisan značaj i uticaj Bolonjske deklaracije, kao i njen nastanak i razvoj. Pored Bolonjske deklaracije biće riječi i o procesu socijalizacije mladih. Obe stvari su značajne da bi se unaprijedilo ponašanje i međuljudski odnosi, koji su karakteristični za neku kulturu ili zajednicu. Pokušaću da odgovorima na nekoliko bitnih pitanja: Koji su ciljevi i zadaci Baolonjskog procesa? Koliko je uspješno provođenje Bolonjske deklaracije kod nas? Koji faktori utiču na socijalizaciju mladih? Koliko su uspješni ti isti faktori u socijalizaciji mladih? Koje je najbolje rješenje za uspješnu socijalizaciju?.
Da bi smo uvidjeli povezanost Bolonjskog procesa sa procesom socijalizacije mladih potrebno je prvo sa se pojedinačno objasne i Bolonjska deklaracija i proces socijalizacije.
BOLONJSKA DEKLARACIJA
NASTANAK I RAZVOJ BOLONJSKE DEKLARACIJE
Godine 1988. stvoreni su prvi univerzitetski principi stvaranjem Magna Charta Universitatum u Bolonji. Juna 1999. godine ministri za kulturu iz 29. zemalja potpisuje Bolonjsku deklaraciju sa ciljem razvijanja visokog i višeg obrazovanja u Evropi.
U ovoj deklaraciji ističe se slijedeće:
Potpisnice se obavezuju da rade na ostverenju ciljeva Bolonjske deklaracije,
Obavezuju se takođe, da reformišu svoj sistem visokog i višeg obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, ali sve na dobrovoljnoj bazi, što znači da Bolonjska deklaracija ne predstavlja obavezu koja se nameće visokoškolskim institucijama,
Bolonjski proces poštuje principe autonomije i raznovrsnosti.
Nastanak i razvoj Bolonjske deklaracije je od velike važnosti za obrazobanje i obrazovnu saradnju između zemalja Evrope, a sve to radi povećanja međunarodne konkurentnosti jer se vitalnost i efikasnost svake civilizacije može mjeriti stepenom privlačnosti koji njena kultura ima u odnosu na druge zemlje. Zbog toga se Bolonjskom deklaracijom nastoji dostići stepen visokog obarazovanja koji će biti atraktivan na svjetskom nivou.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta