Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ADSL". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Akreditacija: Ministarstvo prosvjete i kulture RS broj: 6-01-353/05; registracija, Osnovni sud Banja Luka. Tel: 00387 (0) 51 349 580 fax: 349-581; dekanat: 00387 (0) 51 349 582, Management 322 850, Odjeljenje u Bijeljini 00387 (0) 55 225 999; Odjeljenje u Travniku 00387 (0) 30 517 454
Predmet: Informatika i računarske tehnologije
SEMINARSKI RAD
ADSL
Banja Luka novembar 2008 godine
Sadržaj:
Uvod u ADSL 3
Kako radi ADSL? 3
Struktura DSL mreže 6
Odnos DSL i drugih širokopojasnih tehnologija 8
Primjena ADSL 11
Kolika je brzina ADSL mreže? 13
Zastupljenost širokopojasnog pristupa na globalnom nivou 14
ADSL 2+ 15
Zaključak 16
Literatura 17
UVOD U ADSL?
Asimetrična digitalna pretplatnička linija. U tehnologiji DSL-a postoji nekoliko podvrsta, međutim, ona koja se danas najčešće koristi je takozvana asimetrična digitalna pretplatnička linija (ADSL-Asymetric Digital Subscriber Line). Kao što joj i samo ime kaže, osnovna karakteristika ove vrste DSL izvedbe je asimetričnost. Upravo ona je i čini najzanimljivijom DSL izvedbom za privatne i poslovne korisnike. Asimetričnost, zapravo, znači mogućnost mnogo bržeg prenosa podataka u download-u, odnosno prenosu podataka od mreže ka korisniku nego što je to u upload-u, odnosno u slanju podataka od korisnika ka mreži.
Većina najzanimljivijih aplikacija za korisnike na mreži su asimetične (video on demand-video na zahtjev, pristup udaljenim lokalnim mrežama LAN, pristup Internetu, multimedijalni pristup, home shopping, itd.), gdje puno više informacija korisnik ''uzima'' s mreže nego što ih u nju ''šalje''. Ta asimetričnost čini ADSL idealnim za ove aplikacije.
KAKO RADI ADSL?
ADSL Posjeduje sposobnost prenosa podataka brzinama mnogostruko većim od brzina koje danas omogućavaju analogni modemi . Bakarna parica može da prenese mnogo više komunikacija nego što je sadržano u telefonskoj konverzaciji – odnosno mogu da rade sa mnogo većim opsegom frekvencija od onog koji se zahtjeva za telefonski saobraćaj. ADSL koristi višak ovog kapaciteta za prenos informacija preko žice bez ometanja telefonskog razgovora koji se odvija paralelno. Čitav mehanizam se zasniva na tome da se odgovarajuće frekvencije vežu uz određene zadatke. ADSL tehnologija dijeli raspoloživi frekvencijski opseg obične bakarne parice na tri dijela. Govorna signalizacija zahtjeva ograničen propusni opseg, jer ljudsko uho može registrovati samo zvuke u opsegu od 20 Hz do 20 000 Hz (ili 20 kHz) što predstavlja samo jedan dio raspoloživog propusnog opsega bakarne parice.
Osnovni opseg koji je predviđen za telefonski saobraćaj, posebnim filterom, odnosno splitter-om je odvojen od ostalih opsega metodom koji garantuje da će se telefonski razgovor odvijati i u slučaju da ADSL zakaže. Drugi opseg frekvencija prenosi signal podataka koji šalje informacije od korisnika ka njegovoj osnovnoj stranici na Internetu (upload). Treći propusni opseg je veza velike brzine ka korisniku (download), maksimalne brzine 8 Mbit/s. Na sljedećoj slici se mogu vidjeti vizuelno predstavljeni frekventni opsezi koji ADSL koristi. Postoje dva konkurentska i nekompatibilna standarda za ADSL. Službeni ANSI standard za ADSL je sistem koji se zove Discrete MultiTone ili DMT. Prema proizvođačima opreme, većina današnje instalirane ADSL opreme koristi DMT. Raniji standard zvao se Carrierless Amplitude/Phase (CAP) sistem, koji se uglavnom koristio na ranim izvedbama ADSL-a.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta