Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 SADRŽAJ
Uvod.....................................................................................2str
1.1. Pojam i nastanak akcijskog kapitala ............................3str
1.2. Organi akcionarskog društva.........................................6str
1.3. Prava i obaveze akcionara.............................................7str
2. Pojam banke..................................................................8str
2.1. Organizacija banke i način upravljanja bankom...........9str
2.3. Organi upravljanja bankom.........................................13str
Zaključak.............................................................................18str
UVOD
Akcionarsko društvo je trgovačko društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na izvestan broj akcija sa jednakim iznosima. Akcionarsko društvo je pravno lice koje odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom. Pretečom savremenih akcionarskih društava smatra se Banka svetog Đorđa (it. Banco di San Giorgio), osnovana 1407. godine u Đenovi.
Razvoj akcionarstva počeo je veoma spontano, razvojem tržišta, tako da su prve emisije „akcija“ nastale polovinom XVI veka. Do tada su skupe trgovačke ekspedicije bile rezervisane samo za one imućne. Oni koji nisu imali dovoljno novca, umesto uzimanja kredita, emitovali su potvrde (preteče akcija) i tako prikupljali sredstva za sprovođenje skupih putovanja. Tako su kupci „potvrda“, preteče današnjih akcionara, postali i vlasnici robe koja treba da bude predmet trgovanja. Vlasnicima „akcija“ je ostalo da se nadaju očekujući dobar poslovni rezultat i tako ostvaren lični dobitak.
Danas je ovaj vid organizovanja i prikupljnja sredstava široko rasprostranjen, a akcionarska društva se dele na dve vrste, zatvorena ili privatne korporacije i otvorena ili javne korporacije. Zatvorena akcionarska društva se neretko sastoje od manjeg broja akcionara i postoje ograničenja u prometu akcija, a akcijama se ne trguje na berzi. Na drugoj strani se nalaze otvorena akcionarska društva gde ne postoji ograničenje u prometu i njihovim akcijama se slobodno trguje na berzanskom i vanberzanskom tržištu.
Jedan od razloga dominacije akcionarstva je i to što životni vek organizacije nije povezan sa životnim vekom vlasnika, što je slučaj kod nekih drugih oblika vlasničkih preduzeća. Takođe i lakši pristup finansijskom tržištu i veće mogućnosti sakupljanja kapitala su odgovorne za njegovo održavanje i rast.
Banke su finansijske institucije, ili finansijska preduzeća, odnosno kreditne ustanove koje se bave novčanim prometom, tj. bave se prikupljanjem slobodnih finansijskih sredstava, vrše njihovu koncentraciju i alokaciju kroz odobravanje kredita uz određenu kamatu.
Sam naziv banka potiče od latinske reci “banco” što znaci sto, klupu ( u današnjem smislu šalter), postavljenu na ulici, trgu, sajmu, na kojoj se vršila razmena različitih oblika i vrsta novca. Banku mogu da osnuju najmanje dva osnivača. Mogu biti domaća i strana pravna lica i fizička lica. Ukoliko je osnivaju strana lica, to čine pod uslovima uzajamnosti.
Banka se osniva kao akcionarsko društvo, zatvorenog ili otvorenog tipa. Praksa domaćih banaka u vlasništvu domaćih akcionara je bila da se osnivaju kao akcionarska društva otvorenog tipa.
Organizacija banaka i akcionarskih društava je slična jer se i same banke organizuju kao akcionarska društva, medjutim postoje razlike u tome što banka ima i neke dodatne organe i odbore koji su karakteristični za njeno poslovanje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta