Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Imenki (makedonski)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Стручен труд по предметот
“Култура на говорот“
Професор:Луси Караниколова
Асистент: Ивица Максимовски
Тема:“Именки“
Изработил:Марија Стрезовска
Бр. На индекс:0010/09 фи
Содржина:
Именки..............................................................................................................3
Граматички категории кај именките..................................................3
Родот кај именките.....................................................................................4
Бројот кај именките....................................................................................4
Видови множина..........................................................................................4
Определеност кај именките.....................................................................5
Образување кај именките.........................................................................6
Именките образувани од глаголи........................................................7
Именки образуваниод придавки..........................................................7
Именки образувани од именки..............................................................7
Именки образувани од броеви.............................................................8
Именки со суфикси за изразвање чувствет однос......................8
Функциите на именките во реченицата.........................................9
Именки
Именките се зборови со кое се означуваат суштества,предмети, појави и поими.Именките се делат на општи и сопствени.Именувањето на суштествата,предметите и појавите со заеднички општи карактеристики се врши со општите именки.
Можеството од еднородни предмети кои претставуваат целост,збир во кој не се изделува одделен предмет од збирот.Овие именки во граматиката се викаат збирни именки.
Именувањето на единечни предмети или суштества се врши со сопствени именки.Тие обично претставуваат:
-имиња на луѓе( Пример Марија, Кирил, Страчката)
-географски имиња( Пример Шар Планина, Галичица)
-празници(Пример Божиќ, Велигден)
-имиња на институции(Пример Министерство за финансии во Р.Македонија)
-имиња на објекти од различем вид(Пример Текстилен комбинат „Тетекс“)
-имиња на уметнички дела
Именките уште се делат на Конкретни(именки кои именуваат материјални предмети и суштества) и Апстрактни(именки кои именуваат нешто што не може да се допре,види и сл.)
Граматички категории кај именките
Граматичките значења на зборовите се искажуваат со посебни граматички средства.
За именките во македонскиот јазик се својствени категориите:род,број и определеност.
Во оделни случаи има остатоци од формите за категоријата падеж.Падежите се такви форми на зборови кај кои се посебни наставки со кои се искажува нивната функција во реченицата.
Родот кај именките
Граматичкиот род има свој израз кај сите именки без оглед на тоа дали именуваат нешто живо или нешто неживо.Разликувањето на родот кај именките за предмети и појави се прави според завршоците на именките за живи суштества.
По правило секоја именка во нашиот јазик му припаѓа на еден од трите рода: машки,женски и среден. Именките од машки род во еднина завршуваат на согласка или на некоја од самогласките.
Бројот кај именките
Со категоријата број се прави разлика меѓу еднина и множина од предмети или лица,појави и сл.Еднината по правило означува еден предмет, а множината-повеќе од именуваните предмети,лица или појави.
Некои именки се јавуваат и во еднинска и во множинска форма,други се јавуваат само во еднинска форма, а трети само во множинска.Како еднински форми се употребуваат:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta