Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza etickog problema zivotna sredina". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Технички факултет
“Михајло Пупин” Зрењанин
Пословна етика и право
тема: Aнaлизa етичког пpoблema
животна cpeдинa
Зрењанин 2008
Увод
Vreme u kojem `ivimo nosi sa sobom veliko zaga|ewe okoline i neracionalnu potro{wu prirodnih dobara. Proteklih 200 godina covecanstvo se pribli`ilo mogu}nosti sopstvenog samouni{tewa. Do pojave ekolo{ke krize doveli su
Rast stanovni{tva,nesta{ica energenata,nerazumne eksploatacije prirodnih resursa, ugro`avawe prirodnih raznolikosti.
Krajem pro{log veka zapocetre su aktivnosti na regulisawu problematike upravqawa za{titom `ivotne sredine.Tako su se posle vi{e deklaracija pojavili me|unarodni standardi ISO 14000 koji su promovisali novi sistem upravqawy kao EMS menad`ment za{titom `ivotne sredine.
Основни задатак eтике је дефинисање начина понашања људи, те проналажење одговора на питање какав би морал требао бити да би човек појединац и друштво у целини испунили своју улогу. Циљ етике у менаџменту је развити нови дух и уградити га у добровољне стандарде не чекајући на законску присилу. Да би предузећа била ефикасна и ефективна, требају уводити у пословање етичке кодексе те именовати етичке одборе. Укључивање свих производних процеса у савремене процесе глобализације намеће потребу стварања позитивне климе која ће пружити шансу промовисању етичких вредности,позитивним основама развоја и поштовању високих стандарда у пословању и развоју.
Све израженије последице напретка у доба касне Модерне и ране Постмодерне угрожавају и сам смисао ове цивилизације. То се можда понајвише огледа у све бројнијим, интензивнијим и опаснијим ризицима у нашем технолошком окружењу. Ширењем процеса глобализације убрзано се одвија и процес глобализације еко-ризика.
Будућност је неизвеснија него икад раније.. Зато је нужна повећана одговорност за будућност, па и одговорност науке. Мора се убрзано наставити трагање за алтернативним стратегијама развоја и алтернативним технологијама. У том контексту је нужна и изградња сталног система глобалне заштите.
То просто постаје услов опстанка будућих генерација.
1. Модерно друштво као друштво ризика
После готово два века индустријског развоја, који се одвијао у знаку свеопштег напретка, све учесталија су преиспитивања суштинских ефеката и смисла таквог напретка.
Уз сав и готово немерљив научно-технолошки и производни "бум" у доба Модерне, неки њени резултати више прете будућности човека и света. Свет је оштро раздељен на субјекат (човека) и објекат (природу, дртуштво, технику). Одавно је заборављено јединство човека и света. У животу који је добрим делом одређен и ограничен технологијом, увелико је изгубљен смисао постојања човека у свету. У својој ароганцији, човек је посегао за потпуним овладавањем и бездушним искоришћавањем природе, околине, и другог човека, с намером да то чини и учини и са универзумом.
Уколико поставимо питање : ″да ли да сачувамо шуме″ најчешће одговор је ″свакако″, али ако поставимо питање ″да ли се слажете да изгубите посао да бисмо сачували дрвеће″, одговор се мења.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta