Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Informacioni poslovni sistem škole". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“
Zrenjanin
INFORMACIONI POSLOVNI SISTEM ŠKOLE
- Seminarski rad –
Organizacija rada škole
doc. dr Ivan Tasić Broj dosijea: 1/10-13
Zrenjanin, 2010. godine
Sadržaj:
1. Uvod....................................................................................................................................3
2. Definisanje informacionog sistema u školi......................................................................4
3. Modelovanje informacionog sistema škole......................................................................6
3.1 Faze funkcionisanja informacionog sisteme..............................................................6
3.1.1 Ulaz - prikupljanje podataka......................................................................6
3.1.2 Obrada podataka.........................................................................................7
3.1.3 Korišćenje podataka i informacija............................................................7
4. Formiranje informacionog sistema.................................................................................8
5. Poslovni informacioni sistem škole..................................................................................8
5.1 Upravljački informacioni sistem...............................................................................9
5.2 Predmetni informacioni sistem škole.......................................................................12
Zaključak................................................................................................................................15
Literatura................................................................................................................................16
1. Uvod
Svi upravljački procesi odvijaju se, pomoču informacija bez kojih je nemoguće modelovati efikasnu organizaciju rada kao celovit, jedinstven, povezan i koherentan sistem. Bez informacija se ne mogu pravovremeno donositi strategijske i operativne odluke. Zato je razrada informacionog sistema, formiranje banke podataka primaran zadatak. Time se obezbeđuju neophodne informacije za odvijanje celokupnog procesa organizacije, upravljanja i rukovođenja uopšte, a u okviru toga i školom.
Informacije su jedan od ključnih proizvodnih resursa bez kojih je nemoguć savremeni ekonomski i društveni razvoj. Informacioni sistem u svakoj radnoj organizaciji, a i školi takođe, postaje uslov praćenja iširenja tehnoloških promena koje zadiru u sve sfere čovekovog rada. Savremena, efikasna organizacija i upravljanje pedagoškim procesima nezamislivi su bez informacionog sistema kao upravljačkog jezgra za donosenje celishodnih upravljačkih odluka.
Upravljanje i odlučivanje zasnivaju se na izboru najboljih rešenja. Gde nema izbora između više mogućnosti nema ni upravljanja. Da bi se izabralo najbolje rešenje, treba raspolagati pravim informacijama. Međutim, nakon donete odluke potrebne su nove informacije o tokovima realizacije određenih aktivnosti. Priliv povratnih infor macija mora biti stalan jer se na osnovu toga vrši vrednovanje i preduzimaju nove mere, odnosno donose nove odluke radi unapređivanja organizacije pedagoške delatnosti škole.
Organizaciju, upravljanje i informisanje treba shvatiti kao jedan globalan, jedinstven proces kojim se usmeravaju buduće akcije nakon donetih upravljačkah odluka. Čitav proces organizacije i upra vljanja je ispunjen stalnim prijemom i predajom informacija. Kibernetički posmatrano, informacija je srž svakog procesa organizacije i upravljanja, pa se često i sam proces upravljanja definise kao proces cirkulacije informacija.
Škola sve više postaje osnova razvoja jedne zemlje. Znanje, informacija, svakim danom, sve više postaju osnovni proizvodni resurs. Prodor informatičkih tehnologija, robotizacija i kompjuterizacija procesa proizvodnje menjaju klasičnu sliku radnika koji svoj rad, umesto mišićima sve više obavlja glavom. Manuelne poslove obavljaju automatizovani uređaji. Radnik sve više postaje upravljač proizvodnih procesa, a za te funkcije su potrebna znanja, a ne snaga mišića.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta